دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

عنوان:ماشین حساب به زبان اسمبلی و ظاهر گرافیکی

شامل 2 فایل متنی در قالب asm 

به زبان اسمبلی:دو ماشین حساب گرافیکی

قالب بندی asm

شرح مختصر :

این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز EMU8086 استفاده شود.

 

 


خرید آنلاین

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

5 فایل متنی شامل:

الگوریتم برنامه هشت وزیر و سورس کد مساله در محیط C

برنامه هشت وزیر به زبان بورلند ++C

برنامه هشت وزیر به زبان C

مساله n وزیر به زبان ++C

برنامه هشت وزیر در محیط ویژوال بیسیک

توضیحات:

مساله هشت وزیر از جمله مسائل جالب و پرمخاطب در طراحی الگوریتم ها میباشد.

۸  مهره وزیر را روی صفحه شطرنج چنان بچینید که نتوانند همدیگه را تهدید کنند.

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند:

وزیر مهره ای از مهره های بازی شطرنجه که می تونه در تمامی 8 جهت هر تعداد خانه – تا زمانی که مهره ای مانع نباشد – حرکت کند و اگه در یکی از این خانه ها مهره حریف قرار داشته باشد تهدیدش کند.

...حل مساله هشت وزیر بصورت الگوریتم و سورس کد در داخل فایل موجود است...

توجه:این پروژه فقط برای یک خریدار قرار داده شده است و پس از دانلود اولین خریدار به صورت خودبخود از فروشگاه حذف خواهد شد.


تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

عنوان تحقیق:تاثیر سرما بالای درختان میوه

تعداد صفحات:17 صفحه

بصورت WORD

بافرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

ازآنجاييکه معلوم است نباتات به خصوص ميوه جات وغله جات به نسبت اهميت اقتصادي و حياتي شان درزندگي بشر ارزش به سزاي دارند ونباتات به صورت مستقيم وغير مستقيم مورد استفاده انسان ها قرار ميگيرند که به صورت مستقيم از ميوه ، چوب وغيره استفاده ميشود . وبه صورت غير مستقيم در جلو گيري از آ لودگي هوا تاثيرات شان بالاي اقليم ودرجه حرارت ودر جذب مواد کاربني وتوليد نمودن اوکسيجن هوا نقش اعظمي داشته ميباشند ، بنأ يک حقيقت انکار ناپذيري است که نباتات درحيات بشريت ضامن وتضمين کننده حيات شان است پس بايد انسان تا حد امکان کوشش نمايد که ازنعمت بزرگ الهي استفاده درست نموده ودر حفظ و مراقبت آن تلاش به خرچ دهد تا ازبوجود امدن  عوامل ناگوار محيطي که با عث از بين رفتن شان ميشود محفوظ بمانند .

نبا تات از جمله ميوه جات که داروخانه بدن انسان هاي روي زمين محسوب ميشود . گاهي مورد هجوم عوامل ناگوارطبيعي قرار گرفته واين عامل غير مترقبهء طبيعت است که به شکل عوامل فزيکي عمل نموده وباعث ازبين رفتن محصولات ميشود که از آن جمله ميتوان از سرما هاي که در اثر يک جريان قطبي و عبورآن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد وناگهاني درجه   حرارت وسقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود که موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد. و بعضآ سرما هاي که باعث از بين رفتن ميوه جات منطقه بوده ودر يک محدوده بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از خود محل به وجود ميآيد که اين نوع سرما ها برخلاف سرما هاي قطبي بوده ودر شبهاي ساکت و آرام بدون ابر و جريان باد، برف وباران ظاهر ميشود . واگر اين سردي در اواخر زمستان ويا در اوايل بهار بروز کند خطرناک بوده و باعث از بين رفتن ميوجات ميشود

براي پيش گيري از سرماي قطبي چاره اي نداريم بجز اينکه باغ ها ي ميوه خود را با شرايط اقليمي  مطا بقت دهيم، اما با سرماي نوع دوم که يک سرماي منطقوي ومحيطي است تا حد جلو گيري و مبارزه نما ييم که از تخريب آن ميوجات خويش را مصِِؤن نگاه کنيم البته ناگفته نبايد گذاشت که تاثير سردي هوا بالاي درختان ميوه يک موضوع بسيار با ارزش در حيات ميوه جات بوده معلومات اندکي را جمع آوري نمودم اميد وارم که مورد پسند شما قرار بگيرد.

شناساي سرما وپيش بيني آن :

تعريف انواع سرما:

  دو نوع سرما ممکن است در هر منطقه بوجود آيد:

 1. سرمایي که دراثر هجوم يک جريان سرد قطبي و عبور آن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد و ناگهاني درجه حرارت و سقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود . اين جريان اغلبا توأم با نزولات آسماني بوده و خاصيت کلي آنها اين است که همواره ازيک جاه ديگر به منطقه منتقل ونفوذ ميکنند و محلي نميباشند و بيشتر در دوران خواب درختان در دوره غير فعال ، يعني زمستان بروز ميکنند که درختان ميوه سرد سير تا حد زيادي درمقابل آن مقاومت ودوام دارند. البته به ند رت در بعضي سال ها چنين سرما هاي در اوايل فصل بهار و خزان ديده ميشود و موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد.
 2. سرمایي که کاملا منطقه اي بوده و در يک محدوده معين و محيط محدود بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند ، دراثر تشعشع در خود محل بوجود ميآيد . اين نوع سرما بر خلاف سرماي اول ، همواره درشب هاي ساکت و آرام بدون ابرو باد و برف وباران ظاهر ميشود ، و اگردر اواخر زمستان يا اوايل بهار بروز کند خطرناک محسوب ميشود .

درمقابل سرماي اول ، که بيشتر درفصل زمستان و گاهي نيز در اوايل بهار به وجود مې آيد ، بشر چاره زيادي نميتواند بکند و بايد سعي کرد ، درختان ومحصولات را باشرايط اقليمي تطبيق داد . ولي باسرماي نوع دوم ميتوان تا حد مبارزه کرد و از گزند آن مصؤن ماند . بدان جهت ابتدا به معرفي وشناسايي سرماي نوع دوم ميپردازيم و سپس از سرماي نوع اول بحث خواهيم کرد.

با توجه به اينکه بروز سرماي تصادفي دربهار ويا خزان بيشتر از حد اقل درجه حرارت درزمستان ، محدوده رشد وتوليد درختان ميوه سرد سير را محدود ميکند ، بايد به اهميت اين قبيل سرما ها توجه بيشتر داشت . مناطق زيادي را ميتوان پيداکرد که علي الرغم داشتن کليه شرايط مساعد ، تنها به علت بروز مکرر هواي سرد بهاري که شگوفه و ميوه هاي جوان را در يک شب از بين ميبرد کشت وپرورش پاره اي ميوجات به صورت تجارتي در سطح بزرگ در آن نقاط ميسر نبوده است . اين محدوديت بيشتر درمورد آن دسته از درختان ميوه است که دربهار زود تر ازساير انواع ، شگوفه ميکنند ، مثل بادام و زرد آلو وتا حد شفتالو ،اين هواي نامساعد که مانع پرورش اين قبيل درختان است ممکن است دريک منطقه به طور گسترده وجود نداشته باشد و يا امکان دارد دريک ناحيه اي که کشت وپرورش اين درختان کاملا مؤفقيت آميز و بي خطر است مکان هاي باشد  که به علت شرايط خاص توپوگرافي (پستي وبلندي سطح زمين ) و اقليمي ، بالاخص درمعرض سرماهاي بهاري ديرس يا خزاني زود رس قرار گيرند ونتوان درين نقاط به پرورش اين محصولات بدون ريسک اقدام کرد . بنابر اين نبايد آب وهواي منطقه را خود تصور کرد که در تمام نقاط ميتو ا ن فلان محصول را کشت کرد و يا با لعکس نبايد بخاطر بروز يک سرماي منطقوي غير عادي درمناطق که عملاً سالم بوده و باغهاي چندين ساله از درختان مورد نظر سالها به خوبي وبي خطر درآنجا رشد کرده اند ، از کشت و پرورش درختان ميوه مناسب آن منطقه صرف نظرنمود .

سرماي زود رس خزاني کمتر موجب محدوديت کشت ميوجات سردسير ميشود . اين موضوع براي محصولات مثل انگور و انواع توت بعضي سالها ودربعضي نقاط ممکن است ايجاد محدوديت بکند . بايد دانست که در دنيا کمتر جاي را ميتوان پيدا کرد که به طوراثتثنايي همواره مصؤن از هواي نامساعد بود ه  و محصولات آنها درطول سالها هيچ وقت در اثر عوامل طبيعي صدمه نديده باشند . بنا براين از ين حيث زياد نا اميد شد ودر حد ممکن با کمک گرفتن ازدانش وعلم امروزي و شناخت کامل از محيط با دقت به پرورش انواع ميوه جات به صورت موفقيت آميز نايل آمد .

شناساي انواع يخبندان بوسيله دهقانان:

تعيين انواع يخبندان هم براي برنامه ريز وهم براي دهقان اهميت به سزاي دارد زيرا روش هاي معمول حفاظت گياهان در پاره از مواقع آنقدر سريع و نا گهاني اتفاق مي افتد که با هيچ معياري نميتوان اين آفت درجه حرارت محيط را تعين نمود.

براي يک برنامه ريز لازم است که انواع يخبندان هاي را که در يک منطقه بوجود مې ايد بشناسد تا در پلان خود که براي کشت محصول، در آن منطقه در نظردارد مؤفق بوده بتواند به موقع وسايل حفاظت از سرما و يخبندانهاي اتفاقي را پيشبيني و با قبول عوامل خطر مانند يخبندان هاي جبهه اي اقدام به زراعت نمايد.

همان طوريکه دهقان بايد با تشخيص نوع يخبندان در شب هاي سرد وخطران بتواند روشهاي حفاظت از سرما را به کار گرفته و از خسارت آن جلوگيري ميکند.

...

 


تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تعداد صفحات:35 صفحه

عنوان ارائه:بررسی کامل گیاه عناب

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

                         ::لینک دانلود پایین توضیحات::

مشخصات تيره عناب Rhamnaceae

ََََگياهان تيره عناب به صورت درخت يا درختچه هاي غالبا خاردار و به ندرت علفي مي‌باشند . در بين آنها انواعي با ساقه بالا رونده نيز يافت ميشود . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بيشتر در اروپا و نواحي استوايي مي رويند . از اختصاصات آنها اين است كه برگهاي  ساده ، غالبا متناوب و گلهاي منظم ، نرماده يا بر دو نوع نر و ماده ، پلي گام – دوپايه و يا يك پايه دارند ، كاسه گل آنها مركب از 4 تقسيم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل 4 يا 5 گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است . پرچم هاي آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد يا كم و بيش متصل به كاسه گل و غالبا داراي سه خانه مي باشد ، ميوه آنها به صور مختلف خشك شكوفا يا نا شكوفا و يا گوشت دار و به صورت شفت و محتوي يك يا چند دانه است . عده زيادي از گياهان به علت دارا بودن گلوكوزيد هاي آنترا كينونيك ، داراي مصارف  دارويي مهم هستند . غالبا آنها داراي دستگاه ترشحي مواد موسيلاژ و صمغ مي باشند كه از سلولهاي منفرد و عريض يا مجتمع و فراهم و يا كيسه هاي ترشحي تشكيل مي يابند اين سلولها و كيسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشيم دسته هاي آوندي اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنين در برون بر ميوه ها ديده مي شوند. پوست عده زيادي از گياهان اين تيره Ramnus ها ، شامل تركيبات گلوكوزيدي در همي است كه قابليت توليد امودين Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلي آنها مربوط به وجود اين مواد مي‌باشد.به علاوه گلوكوزيد مولد مواد رنگي نيز در آنها محقق گرديده است . از اين نظر بايد گفت كه در اين گياهان ، ماده قابل هيدروليز و مولد گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك به نام رامناتيكوزيد rhamnarticoside  و همچنين يك ماده گلوكوزيدي ديگري با تركيب شيميايي در هم به نام رامنيكوزيد rhamnicoside كه مولد ماده رنگي است يافت مي گردد . نمونه هاي دارويي متعددي در اين تيره وجود دارند كه عده اي از آنها در نواحي مختلف كشورمان ميرويند . ارزش دارويي انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك anthraquinonique است كه اثر مسهلي و ياملين دارند . در بين آنها نمونه هايي با ميوه خوراكي مانند درخت عناب Zizyphus jujube و يا انواع دارويي مانند Ziziphus.spina-christi و يا انواع زينتي زيبا نيز يافت مي‌شود .(6)

 

 

 

عناب

 

به فارسي عناب و در كتب مختلف فارسي و طب سنتي با نام هاي عناب ، تبرخون ، شيلانه ، سيلانه ، شيلانك و در گيلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجي ، عناب آغاجي ، سيب كوهي ، سنجد جيلان شناخته مي شود .

 

به فرانسوي ميوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگليسي Jujube tree وchinese date گويند .

 

گياهي است از خانواده Rhamnaceae

 

نام علمي آن Zizyphus jujube mill

 

مترادف آن Zizyphus  vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert  مي باشد.

 

 گونه Z.vulgaris  درراي دو واريته مي باشد

مشخصات گياه شناسی :

 

عناب درختي است كوتاه ، بلندي آن 2  تا 8 متر كه گاهي تا 12 متر هم مي رسد و بسيار مقاوم به خشكي مي باشد . واريته اي از آن تيغ دار و واريته اي از آن بدون تيغ مي باشد . برگهاي آن زيبا ، كوچك ، بي كرك ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوري است در دو طرف هر دمبرگ در روي هر ساقه ، زايده هايي به شكل خارهاي محكم و تيزي ميرويد ، سپس چوبي شده و به طور دائمي در روي شاخه ها باقي مي ماند . گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هايي كوچك در كنار برگها دارد ، داراي 5 گلبرگ ريز ، جدا و 5 پرچم و مادگي دو برچه اي است.

ميوه اش كه عناب ناميده مي شود به صورت شفت  به رنگ مايل به قرمز ، شفاف           (پس از رسيدن) به بزرگي يك زيتون و خوراكي است بوي آن ضعيف و طعمش لعابي و كمي شيرين و مطبوع است .  ميوه واريته وحشي و تيغ دار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه بي تيغ اهلي آن كمي قايض و  ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارويي استفاده مي شود. حدود 40 نوع ازجنس Zizyphus  وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده و داراي 24 كروموزوم مي باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره هستندو بعد به رنگ قرمز تيره تبديل مي شوند . هسته ميوه عناب سخت واستخواني مي باشد. به ميوه خشك عناب، خرماي چيني(chinese date) نيز مي گويند. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها كه سبز روشن است به ويژه هنگامي كه ميوه اش مي رسد چشم انداز بسيار زيبايي دارد

تركيب شيميايي عناب

عناب داراي لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئيني و 4% مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين c و املاح ميباشد در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد . روغن آن داراي اولئيك اسيد و لينولئيك اسيد ، پالمتيك اسيد و فيتوسترول است .

در گزارش ديگري آمده است كه در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود 69 ميليگرم ويتامين c وجود دارد . عصاره آبي چوب آن داراي يك ماده متبلور به نام اسيد زيزيفيك ( ac. Zizyphiqe ) ويك تانن بنام اسيد زيزيفوتانيكac.zizyphotanniqur)) است . اين تانن در ميوه عناب نيز مشخص شده است . عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ ، اسيد ماليك و اسيد سيتريك مي باشد .(6و9و5)

 

 خواص دارويي عناب

عناب به عنوان يك گياه دارويي و با خواص غذايي بالا به صورت تازه و خشك مصرف مي شود. شي جگن دانشمند چيني در قرن شانزده ميلادي در كتاب داروهاي گياهي ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارويي داشته و در كشورهاي شرق آسيا از ميوه ، بذر ، برگ ، پوست و ريشه آن براي معالجه بيماري ها از جمله كاهش تب استفاده مي شده است .

در هند : از ميوه عناب به عنوان داروي لعاب دار و نرم كننده سينه و خون ريزي استفاده مي شود و براي تصفيه خون و كمك به هاضمه تجويز مي شود . جوشانده ريشه درخت عناب را براي كاهش تب به كار مي برند و گرد ريشه خشك آن را روي زخم ها و جراحت ها ي كهنه مي ريزند ، التيام بخش است . پوست درخت عناب دارويي براي قطع اسهال است .

دركره : از هسته آن به عنوان خواب آور و مخدر استفاده مي شود .

در چين : از ميوه عناب و مغز هسته آن استفاده دارويي مي شود و نيز از برگ ، پوست ، چوب وريشه آن نيز در مواردي استفاده مي شود . در اين كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسموميت هاي حاصله در اثر اكونيت و ژانسيانا ( هر دو از گياهان خيلي سمي هستند ) به كار مي رود.(4)

عناب اثر و طعم داروهاي محرك را كاهش مي دهد . با اين توضيح هر وقت از نظر دارويي لازم باشد كه از گياه اكونيت و  ژانسيانا خورد بهتر است كه توام با عناب خورده شود زيرا اثر سمي و تحريكي آنها را حتي در حد مجاز مقدار مصرف مي كاهد و باعث مي شود كه آثار مفيد دو داروي فوق بدون خطر در بدن منعكس شود.

عناب به عنوان داروي آرام كننده اعصاب و مقوي عمومي ، مقوي معده آرام بخش، ملين ، ضد سرفه و مدر به كار مي رو د . بي خوابي را از بين مي برد و خواب آور است . عرق شبانه را قطع مي كند و براي ضعف عمومي و به طور كلي احساس خستگي و ضعف شديد بسيار نافع است .از برگ ، ريشه و پوست درخت عناب براي قطع بعضي از انواع تب ، تسريع رشد موي سر و تهيه مايع شستشوي چشم استفاده مي شود . عناب خون را تصفيه مي كند و مولد خون صالح است يعني از داروهاي خون ساز مي باشد . التهاب ، تشنگي ، حدت خون ، درد كليه ، كبد و مثانه را تسكين مي دهد . ماليدن آن به تنهايي يا با هسته آن التهاب و ورم گرم چشم را تسكين مي دهد . آشاميدن آب خيس كرده آن يا دم كرده آن مخلوط با عرق كاسني يا سكنجبين براي تسحين حدت صفرا و خون مفيد است . مقدار خوراك ميوه عناب تا پنجاه عدد است .

جوشانده مخلوط عناب ، انجير، خرما و كشمش به عنوان داروي مفيد براي درمان بيماري هاي سينه ، در طب عوام استفاده به عمل مي آيد . مصرف عناب هيچ گونه تحريكي در دستگاه هضم ايجاد نمي كند از اين جهت براي اشخاصي كه دستگاه  هضم حساس دارند مناسب است .عناب نارس و سبز بي مزه و  گس و لعاب دار است و قابل خوردن نمي باشد زيرا سنگين و خيلي دير هضم است به همين علت خيلي سفارش شده كه قبل از رسيدن مصرف نشود . علاوه بر خاصيت خنكي ماده اي در عناب است كه خلط آور بوده و براي درمان سرفه از قديم مصرف مي شده است . در مداواي بيماري سينه كبد ، مثانه ،و رفع التهاب نافع است .جوشانده عناب بلغم را دفع مي كند و براي سينه درد و سوزش گلو مفيد است . گرفتگي صدا را از بين مي برد ، خون را صاف مي كند و براي شش ها و كمر درد مفيد است . اگر زياد بخورند دير هضم است و مصلح آن مويز و شكر است .10 تا 15 دانه عناب خشك يا تازه براي خوراك در چند روز مداوا كافي است . براي درمان كلسترول خون ، كوبيده عناب خشك كه يك شب در آب سرد خيس بخورد و صبح ناشتا آن را بخورند براي شستشوي كليه مفيد است . برگ درخت عناب خاصيت شويندگي دارد اگر كمي برگ تازه در كف دست ها له شود با آب توليد كف مي كند و به جاي صابون مي توان از آن استفاده كرد. عناب را با هسته مي سايند ، گرد به دست آمده زخم روده را مداوا مي كند . از محل شكستگي شاخه درخت عناب يا ترك هايي كه به علتي روي تنه پيدا مي شود شيره درخت  به صورت صمغ ترشح مي شود اين صمغ  همرا ه با كمي سركه براي تقويت عمومي بدن مفيد است.چوب درخت عناب داراي تانن فراوان است و اثر قابض دارد و در مداواي اسهال مفيد است .

- عناب به دليل داشتن لعاب فراوان نرم كننده سينه است .

- ملين است اگر آن را با آب و شير بجوشانيم بهتر است .

- ادرار را زياد مي كند.

- عناب آرام كننده عصاب است .

- خون را تميز مي كند .

- ضد سرفه است .

- جوشانده پوست درخت عناب داروي ضد اسهال است .

- آسم و تنگي نفس را برطرف مي كند .

-رشد موي سر را زياد مي كند .

- براي بر طرف شدن  ورم چشم ، عناب را به چشم بماليد .

- حافظه را تقويت مي كند .

- هرگاه كه احساس غمگيني كرده و گريه مي كنيد يك فنجان دم كرده عناب لبخند را به لبهاي شما مي آورد.

- براي درمان سرطان آب عناب را با كاهو بخوريد .

- و بالاخره جوشانده برگ عناب را براي رفع گلو درد و خونريزي لثه ها غرغره مي كنند و اگر آن را به صورت موضعي بماليد درد مفاصل را برطرف مي كند.(6و9و1)

شربت عناب:

عناب رسيده به صورت تازه و خشك قابل مصرف است . از آن شربت عناب نيز مي سازند كه در پزشكي استفاده مي شود . 800 گرم عناب خشك را در 4 ليتر آب مي جوشانند تا بپزد سپس عناب ها را له مي كنند مايع به دست آمده صاف كرده و 3 كيلو شكر در آن مي ريزد و دوباره كمي مي جوشانند ، شربت عناب به دست مي آيد . هنگام نياز نيم استكان از اين شربت را در يك ليوان آب خنك حل مي كنند و مي آشامند تمام خواص دارويي عناب در اين شربت موجود مي باشد .

و....


تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تعداد صفحات:14 صفحه

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش با ورد

                 ::لینک دانلود پایین توضیحات::

 • تعریف گلخانه

گلخانه یاGreen house به فضای محدودی اطلاق میشود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.گلخانهها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می شوند.گلخانههای ثابت، به گلخانههایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

 • محل احداث گلخانه

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه های متصل به هم معمولاً هزینه های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می کنند. گلخانه های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می کنند. این گلخانه ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه های فوق العاده ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می تواند در هراندازه ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه ای که می توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸.۴ متر مربع ). گلخانه های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند .

مسائلی که باید برای احداث گلخانه در نظر داشت عبارتند از:

دسترسی به راههای حمل و نقل که با احداث هر چه نزدیکتر به راههای اصلی این مشکل به حداقل می رسد .

نوع سوخت مصرفی در گلخانه؛در مناطقی که امکان دسترسی به گاز طبیعی وجود دارد می توان با کاربرد این سوخت ارزان هزینه ها را به مقدار زیادی در تولید فصل سرما کاهش داد .

دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب .

اثرات محیطی؛ جایی که دائماً دارای آب و هوای نامساعد ، بارانهای شدید ، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سربه فلک کشیده می باشد مناسب احداث گلخانه نیست . شدت نور یکی از عوامل تعیین کننده محسوب می گردد .

نوع محصولی که در برنامه تولید قرارمی گیرد . با توجه به اینکه گرایشها به سمت تولید اختصاصی محصولات است و دستور کار تولید پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می گردد قبل از احداث ، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید . در نظر داشتن قوانین مربوط به زمین محدوده های شهری و احداث و بهره برداری از گلخانه ها و ....

محل احداث بایستی حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن ، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود .

 • جهت گلخانه ها

اسکلت گلخانه سایه ایجاد می کند و با توجه به زاویه تابش این سایه ها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان می تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد .موقعیت گلخانه باید به صورتی باشد که بیشترین مقدار نور را دریافت نماید. اولین انتخاب برای موقعیت گلخانه به صورت نمای جنوبی یا جنوب شرقی می باشد. نور تمام روز بهترین شرایط را برای گیاه فراهم می کند. البته نور تابیده شده ازجانب شرق، به هنگام صبح، برای گیاهان کافی می باشد. نور صبح بیشترین مطلوبیت را داراست، زیرا که به گیاهان اجازه داده می شود که فرایند تولید غذا را زودتر آغاز نمایند.واین موضوع منجر به حداکثر رشد می شود. بالطبع انتخابهای بعدی، نمای جنوب غربی و نمای غربی می باشد؛ چرا که دریافت نور دیرتر صورت می گیرد. نمای شمالی کمترین مطلوبیت را دارد و فقط برای گیاهانی که نور کمی احتیاج دارند مناسب می باشد .

و...

14 صفحه قابل ویرایش بصورت WORD

 


تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

66 صفحه بصورت ورد

قابل ویرایش

بصورت WORD و با فرمت DOC

ارقام :

انتخاب رقم براي كشت در يك منطقة بخصوص از اهميت زيادر برخوردار است. برخي ارقام گوجه فرنگي تحت شرايط مشخصي بطور استثنايي خوب عمل مي نمايند در حاليكه در شرايط ديگر بي ارزش مي باشند. بنابراين استفاده از ارقامي كه خوبي آنها به اثبات رسيده است و آزمايش ارقام جديدي و انتخاب مناسبترين آنها روش مناسبي به نظر مي رسد.

به عنوان يك قاعدة كلي، ميوه هايي كه براي ارسال به مناطق دوردست پرورش داده مي شوند بايستي صاف، گوشت دارو داراي اندازة متوسط، رنگ مناسب و سفتي كافي باشند تا در طي حمل و نقل آسيب نبينند. در پرورش ميوه ها براي فرآوري، ميوه ها بايستي داريا رنگ خوبي باشند و به صورت متراكم و همزمان برسند تا برداشت مكانيكي به آساني صورت پذيرد. در جدول زير به تعدادي واريته هاي موجود اشاره مي شود.

كاليبرا : رشد نامحدود، يك گوجه فرنگي جديد با دورة زندگي طولاني، گياه از رشد خوب و قوي و قابليت قرار گرفتن مناسب ميوه ها برخوردار است. وزن متوسط 160 گرم، ميوه ها ترد و داراي رنگي زيبا و يكنواخت و به شكل كروي مايل به بيضي، در تمامي فصول كشت مورد استفاده قرار مي گيرد و با هورمون ها سازگار و عملكرد بالايي دارد.

كنزو : رشد نامحدود، گياه قوي به رنگ سبز تيره از تيپ گياهان باز با برگهاي افقي، ميوه ها سفت و ترد با دورة زندگي طولاني و وزن بين 140ـ150 گرم، ميوه ها به رنگ روشن و كروي شكل مي باشند و براي دوره هاي كشت طولاني مناسب هستند. پاندورا : رشد نامحدود، گياهي قوي با قدرت رويش بالا، نحوة قرار گرفتن ميوه ها مناسب و به طور متوسط 7ـ8 ميوه در هر شاخه، ميوه ها خيلي ترد، گرد (اندكي بيضوي) و شياردار، وزن متوسط 130ـ150 گرم، مناسب براي توليد در گلخانه هاي سرد و گرم Campbell 146 : طول فصل رشد متوسط و رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريومي و تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي و پهن

Campbell 1327 : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Cardinal : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Chico Grande : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد محدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل گلابي شكل

Fantastic : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل كروي

Grand prix V.F : طول فصل رشد متوسط، رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريومي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي پهن

 1. F. 145-22 : زودرس، رشد محدود و مقاوم به پژمردگي فوزايومي و ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك و شكل كروي كشيده

Roma VF : زودرس، رشد نامحدود و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك، گلابي شكل

Wonder Boy : ديررس، رشد نامحدود، رنگ قرمز و شكل كروي پهن و اندازه بزرگ

Moreton Hybrid : زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

اوربانا : رشد نامحدود، پررشد و داراي عملكرد بالا، ميوه داراي طعم و رنگ مناسب

ردكلود : نيمه رشد محدود، داراي عملكرد بالا و اندازة ميوه متوسط

كل جي : رشد محدود و داراي عملكرد بالا، ميوه تخم مرغي شكل و داراي پوستي سخت و سفتي مناسب، مناسب براي انتقال به مناطق دوردست

Colonial : رشد محدود، داراي ميوه اي درشت و جذاب با پوستي صاف و شانه هاي سبزرنگ، داراي سفتي مناسب و قابليت حمل و نقل به مناطق دوردست، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Olympic : رشد محدود، پررشد، داراي عملكرد بالا، ميوه ها صاف، پهن و سفت با طعم مناسب، داراي كيفيت دروني عالي، ميان رس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Husky red : رشد محدود، ميوه به شكل كروي، داراي طعم عالي و سازگار براي كشت در گلدان، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريم، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Sweet cherry : رشد نامحدود، ميوه به شكل كروي و داراي طعم عالي، مقاوم به فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Alex : رشد نامحدود، ميوه كروي شكل و بسيار يكنواخت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 97 روز

Barbara : رشد نامحدود، داراي عملكرد بالا و طعم عالي، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 85 روز

Moudir : رشد نامحدود، داراي اندازه اي مناسب و مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Max : رشد نامحدود، ميوه اندكي پهن و سفت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Nema 512 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري و برداشت مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 8/4 ـ 7/5، عملكرد بسيار بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 105 ـ 112 روز

Hypeel 696 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي و مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5 ـ 5/5، زودرس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 85 ـ 90 روز

Elios : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي، ميوه گلابي شكل و داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5/5 ـ 8/5، بسيار پررشد، داراي عملكرد و سفتي بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماد ريشه، لكه برگ خاكستري و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 68 ـ 75 روز

Rio fuego : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار با برداشت مكانيكي، ميوه داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 2/5 ـ 9/5، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، تعداد روز تا بلوغ: 111 روز

Pirineos : رشد نامحدود، بسيار زودرس، ميوه 3ـ4 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tommy : رشد نامحدود، ميان رس، رسيدن بصورت يكنواخت، ميوه ها 3 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي پرورش گلخانه اي، بدون تركيدگي ميوه، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tropic boy : رشد نامحدود، پررشد، ميوه 6ـ7 حجره اي، داراي 5ـ6 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي و نواحي گرمسيري، مقاوم به فوزاريوم و نماتد ريشه، داراي پوست سخت و عاري از تركيدگي

تغذيه محصول :

نيتروژن نقش بسيار مهمي را در رشد رويشي گياه ايفا مي كند. تركيبي از نيتروژن نيتراته(NO- 3) و نيتروژن آمونيومي (NH+ 4) با نسبت بيشتر NO- 3 در مقايسه با (NH+4) ، معمولاً نتيجة بهتري را به دست مي دهد.

....

66 صفحه

 


دانلود نمونه قرارداد مضاربه

دانلود نمونه قرارداد مضاربه

دانلود نمونه قرارداد مضاربه

فرمت فایل:ورد

WORD

5 صفحه

قرارداد مضاربه(بازرگانی داخلی)

طرفین قرارداد،متعهدین،شروط قرارداد

و...


دانلود نمونه قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد جعاله

فرمت ورد

WORD

صفحه:2

طرف اول قرارداد،طرف دوم قرارداد

مورد جعاله

مدت قرارداد

حق الجعاله و....


دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

عنوان:ماشین حساب به زبان اسمبلی و ظاهر گرافیکی

شامل 2 فایل متنی در قالب asm 

به زبان اسمبلی:دو ماشین حساب گرافیکی

قالب بندی asm

شرح مختصر :

این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز EMU8086 استفاده شود.

 

 


دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

5 فایل متنی شامل:

الگوریتم برنامه هشت وزیر و سورس کد مساله در محیط C

برنامه هشت وزیر به زبان بورلند ++C

برنامه هشت وزیر به زبان C

مساله n وزیر به زبان ++C

برنامه هشت وزیر در محیط ویژوال بیسیک

توضیحات:

مساله هشت وزیر از جمله مسائل جالب و پرمخاطب در طراحی الگوریتم ها میباشد.

۸  مهره وزیر را روی صفحه شطرنج چنان بچینید که نتوانند همدیگه را تهدید کنند.

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند:

وزیر مهره ای از مهره های بازی شطرنجه که می تونه در تمامی 8 جهت هر تعداد خانه – تا زمانی که مهره ای مانع نباشد – حرکت کند و اگه در یکی از این خانه ها مهره حریف قرار داشته باشد تهدیدش کند.

...حل مساله هشت وزیر بصورت الگوریتم و سورس کد در داخل فایل موجود است...

توجه:این پروژه فقط برای یک خریدار قرار داده شده است و پس از دانلود اولین خریدار به صورت خودبخود از فروشگاه حذف خواهد شد.


تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

عنوان تحقیق:تاثیر سرما بالای درختان میوه

تعداد صفحات:17 صفحه

بصورت WORD

بافرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

ازآنجاييکه معلوم است نباتات به خصوص ميوه جات وغله جات به نسبت اهميت اقتصادي و حياتي شان درزندگي بشر ارزش به سزاي دارند ونباتات به صورت مستقيم وغير مستقيم مورد استفاده انسان ها قرار ميگيرند که به صورت مستقيم از ميوه ، چوب وغيره استفاده ميشود . وبه صورت غير مستقيم در جلو گيري از آ لودگي هوا تاثيرات شان بالاي اقليم ودرجه حرارت ودر جذب مواد کاربني وتوليد نمودن اوکسيجن هوا نقش اعظمي داشته ميباشند ، بنأ يک حقيقت انکار ناپذيري است که نباتات درحيات بشريت ضامن وتضمين کننده حيات شان است پس بايد انسان تا حد امکان کوشش نمايد که ازنعمت بزرگ الهي استفاده درست نموده ودر حفظ و مراقبت آن تلاش به خرچ دهد تا ازبوجود امدن  عوامل ناگوار محيطي که با عث از بين رفتن شان ميشود محفوظ بمانند .

نبا تات از جمله ميوه جات که داروخانه بدن انسان هاي روي زمين محسوب ميشود . گاهي مورد هجوم عوامل ناگوارطبيعي قرار گرفته واين عامل غير مترقبهء طبيعت است که به شکل عوامل فزيکي عمل نموده وباعث ازبين رفتن محصولات ميشود که از آن جمله ميتوان از سرما هاي که در اثر يک جريان قطبي و عبورآن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد وناگهاني درجه   حرارت وسقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود که موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد. و بعضآ سرما هاي که باعث از بين رفتن ميوه جات منطقه بوده ودر يک محدوده بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از خود محل به وجود ميآيد که اين نوع سرما ها برخلاف سرما هاي قطبي بوده ودر شبهاي ساکت و آرام بدون ابر و جريان باد، برف وباران ظاهر ميشود . واگر اين سردي در اواخر زمستان ويا در اوايل بهار بروز کند خطرناک بوده و باعث از بين رفتن ميوجات ميشود

براي پيش گيري از سرماي قطبي چاره اي نداريم بجز اينکه باغ ها ي ميوه خود را با شرايط اقليمي  مطا بقت دهيم، اما با سرماي نوع دوم که يک سرماي منطقوي ومحيطي است تا حد جلو گيري و مبارزه نما ييم که از تخريب آن ميوجات خويش را مصِِؤن نگاه کنيم البته ناگفته نبايد گذاشت که تاثير سردي هوا بالاي درختان ميوه يک موضوع بسيار با ارزش در حيات ميوه جات بوده معلومات اندکي را جمع آوري نمودم اميد وارم که مورد پسند شما قرار بگيرد.

شناساي سرما وپيش بيني آن :

تعريف انواع سرما:

  دو نوع سرما ممکن است در هر منطقه بوجود آيد:

 1. سرمایي که دراثر هجوم يک جريان سرد قطبي و عبور آن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد و ناگهاني درجه حرارت و سقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود . اين جريان اغلبا توأم با نزولات آسماني بوده و خاصيت کلي آنها اين است که همواره ازيک جاه ديگر به منطقه منتقل ونفوذ ميکنند و محلي نميباشند و بيشتر در دوران خواب درختان در دوره غير فعال ، يعني زمستان بروز ميکنند که درختان ميوه سرد سير تا حد زيادي درمقابل آن مقاومت ودوام دارند. البته به ند رت در بعضي سال ها چنين سرما هاي در اوايل فصل بهار و خزان ديده ميشود و موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد.
 2. سرمایي که کاملا منطقه اي بوده و در يک محدوده معين و محيط محدود بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند ، دراثر تشعشع در خود محل بوجود ميآيد . اين نوع سرما بر خلاف سرماي اول ، همواره درشب هاي ساکت و آرام بدون ابرو باد و برف وباران ظاهر ميشود ، و اگردر اواخر زمستان يا اوايل بهار بروز کند خطرناک محسوب ميشود .

درمقابل سرماي اول ، که بيشتر درفصل زمستان و گاهي نيز در اوايل بهار به وجود مې آيد ، بشر چاره زيادي نميتواند بکند و بايد سعي کرد ، درختان ومحصولات را باشرايط اقليمي تطبيق داد . ولي باسرماي نوع دوم ميتوان تا حد مبارزه کرد و از گزند آن مصؤن ماند . بدان جهت ابتدا به معرفي وشناسايي سرماي نوع دوم ميپردازيم و سپس از سرماي نوع اول بحث خواهيم کرد.

با توجه به اينکه بروز سرماي تصادفي دربهار ويا خزان بيشتر از حد اقل درجه حرارت درزمستان ، محدوده رشد وتوليد درختان ميوه سرد سير را محدود ميکند ، بايد به اهميت اين قبيل سرما ها توجه بيشتر داشت . مناطق زيادي را ميتوان پيداکرد که علي الرغم داشتن کليه شرايط مساعد ، تنها به علت بروز مکرر هواي سرد بهاري که شگوفه و ميوه هاي جوان را در يک شب از بين ميبرد کشت وپرورش پاره اي ميوجات به صورت تجارتي در سطح بزرگ در آن نقاط ميسر نبوده است . اين محدوديت بيشتر درمورد آن دسته از درختان ميوه است که دربهار زود تر ازساير انواع ، شگوفه ميکنند ، مثل بادام و زرد آلو وتا حد شفتالو ،اين هواي نامساعد که مانع پرورش اين قبيل درختان است ممکن است دريک منطقه به طور گسترده وجود نداشته باشد و يا امکان دارد دريک ناحيه اي که کشت وپرورش اين درختان کاملا مؤفقيت آميز و بي خطر است مکان هاي باشد  که به علت شرايط خاص توپوگرافي (پستي وبلندي سطح زمين ) و اقليمي ، بالاخص درمعرض سرماهاي بهاري ديرس يا خزاني زود رس قرار گيرند ونتوان درين نقاط به پرورش اين محصولات بدون ريسک اقدام کرد . بنابر اين نبايد آب وهواي منطقه را خود تصور کرد که در تمام نقاط ميتو ا ن فلان محصول را کشت کرد و يا با لعکس نبايد بخاطر بروز يک سرماي منطقوي غير عادي درمناطق که عملاً سالم بوده و باغهاي چندين ساله از درختان مورد نظر سالها به خوبي وبي خطر درآنجا رشد کرده اند ، از کشت و پرورش درختان ميوه مناسب آن منطقه صرف نظرنمود .

سرماي زود رس خزاني کمتر موجب محدوديت کشت ميوجات سردسير ميشود . اين موضوع براي محصولات مثل انگور و انواع توت بعضي سالها ودربعضي نقاط ممکن است ايجاد محدوديت بکند . بايد دانست که در دنيا کمتر جاي را ميتوان پيدا کرد که به طوراثتثنايي همواره مصؤن از هواي نامساعد بود ه  و محصولات آنها درطول سالها هيچ وقت در اثر عوامل طبيعي صدمه نديده باشند . بنا براين از ين حيث زياد نا اميد شد ودر حد ممکن با کمک گرفتن ازدانش وعلم امروزي و شناخت کامل از محيط با دقت به پرورش انواع ميوه جات به صورت موفقيت آميز نايل آمد .

شناساي انواع يخبندان بوسيله دهقانان:

تعيين انواع يخبندان هم براي برنامه ريز وهم براي دهقان اهميت به سزاي دارد زيرا روش هاي معمول حفاظت گياهان در پاره از مواقع آنقدر سريع و نا گهاني اتفاق مي افتد که با هيچ معياري نميتوان اين آفت درجه حرارت محيط را تعين نمود.

براي يک برنامه ريز لازم است که انواع يخبندان هاي را که در يک منطقه بوجود مې ايد بشناسد تا در پلان خود که براي کشت محصول، در آن منطقه در نظردارد مؤفق بوده بتواند به موقع وسايل حفاظت از سرما و يخبندانهاي اتفاقي را پيشبيني و با قبول عوامل خطر مانند يخبندان هاي جبهه اي اقدام به زراعت نمايد.

همان طوريکه دهقان بايد با تشخيص نوع يخبندان در شب هاي سرد وخطران بتواند روشهاي حفاظت از سرما را به کار گرفته و از خسارت آن جلوگيري ميکند.

...

 


تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تعداد صفحات:35 صفحه

عنوان ارائه:بررسی کامل گیاه عناب

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

                         ::لینک دانلود پایین توضیحات::

مشخصات تيره عناب Rhamnaceae

ََََگياهان تيره عناب به صورت درخت يا درختچه هاي غالبا خاردار و به ندرت علفي مي‌باشند . در بين آنها انواعي با ساقه بالا رونده نيز يافت ميشود . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بيشتر در اروپا و نواحي استوايي مي رويند . از اختصاصات آنها اين است كه برگهاي  ساده ، غالبا متناوب و گلهاي منظم ، نرماده يا بر دو نوع نر و ماده ، پلي گام – دوپايه و يا يك پايه دارند ، كاسه گل آنها مركب از 4 تقسيم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل 4 يا 5 گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است . پرچم هاي آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد يا كم و بيش متصل به كاسه گل و غالبا داراي سه خانه مي باشد ، ميوه آنها به صور مختلف خشك شكوفا يا نا شكوفا و يا گوشت دار و به صورت شفت و محتوي يك يا چند دانه است . عده زيادي از گياهان به علت دارا بودن گلوكوزيد هاي آنترا كينونيك ، داراي مصارف  دارويي مهم هستند . غالبا آنها داراي دستگاه ترشحي مواد موسيلاژ و صمغ مي باشند كه از سلولهاي منفرد و عريض يا مجتمع و فراهم و يا كيسه هاي ترشحي تشكيل مي يابند اين سلولها و كيسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشيم دسته هاي آوندي اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنين در برون بر ميوه ها ديده مي شوند. پوست عده زيادي از گياهان اين تيره Ramnus ها ، شامل تركيبات گلوكوزيدي در همي است كه قابليت توليد امودين Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلي آنها مربوط به وجود اين مواد مي‌باشد.به علاوه گلوكوزيد مولد مواد رنگي نيز در آنها محقق گرديده است . از اين نظر بايد گفت كه در اين گياهان ، ماده قابل هيدروليز و مولد گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك به نام رامناتيكوزيد rhamnarticoside  و همچنين يك ماده گلوكوزيدي ديگري با تركيب شيميايي در هم به نام رامنيكوزيد rhamnicoside كه مولد ماده رنگي است يافت مي گردد . نمونه هاي دارويي متعددي در اين تيره وجود دارند كه عده اي از آنها در نواحي مختلف كشورمان ميرويند . ارزش دارويي انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك anthraquinonique است كه اثر مسهلي و ياملين دارند . در بين آنها نمونه هايي با ميوه خوراكي مانند درخت عناب Zizyphus jujube و يا انواع دارويي مانند Ziziphus.spina-christi و يا انواع زينتي زيبا نيز يافت مي‌شود .(6)

 

 

 

عناب

 

به فارسي عناب و در كتب مختلف فارسي و طب سنتي با نام هاي عناب ، تبرخون ، شيلانه ، سيلانه ، شيلانك و در گيلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجي ، عناب آغاجي ، سيب كوهي ، سنجد جيلان شناخته مي شود .

 

به فرانسوي ميوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگليسي Jujube tree وchinese date گويند .

 

گياهي است از خانواده Rhamnaceae

 

نام علمي آن Zizyphus jujube mill

 

مترادف آن Zizyphus  vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert  مي باشد.

 

 گونه Z.vulgaris  درراي دو واريته مي باشد

مشخصات گياه شناسی :

 

عناب درختي است كوتاه ، بلندي آن 2  تا 8 متر كه گاهي تا 12 متر هم مي رسد و بسيار مقاوم به خشكي مي باشد . واريته اي از آن تيغ دار و واريته اي از آن بدون تيغ مي باشد . برگهاي آن زيبا ، كوچك ، بي كرك ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوري است در دو طرف هر دمبرگ در روي هر ساقه ، زايده هايي به شكل خارهاي محكم و تيزي ميرويد ، سپس چوبي شده و به طور دائمي در روي شاخه ها باقي مي ماند . گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هايي كوچك در كنار برگها دارد ، داراي 5 گلبرگ ريز ، جدا و 5 پرچم و مادگي دو برچه اي است.

ميوه اش كه عناب ناميده مي شود به صورت شفت  به رنگ مايل به قرمز ، شفاف           (پس از رسيدن) به بزرگي يك زيتون و خوراكي است بوي آن ضعيف و طعمش لعابي و كمي شيرين و مطبوع است .  ميوه واريته وحشي و تيغ دار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه بي تيغ اهلي آن كمي قايض و  ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارويي استفاده مي شود. حدود 40 نوع ازجنس Zizyphus  وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده و داراي 24 كروموزوم مي باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره هستندو بعد به رنگ قرمز تيره تبديل مي شوند . هسته ميوه عناب سخت واستخواني مي باشد. به ميوه خشك عناب، خرماي چيني(chinese date) نيز مي گويند. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها كه سبز روشن است به ويژه هنگامي كه ميوه اش مي رسد چشم انداز بسيار زيبايي دارد

تركيب شيميايي عناب

عناب داراي لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئيني و 4% مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين c و املاح ميباشد در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد . روغن آن داراي اولئيك اسيد و لينولئيك اسيد ، پالمتيك اسيد و فيتوسترول است .

در گزارش ديگري آمده است كه در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود 69 ميليگرم ويتامين c وجود دارد . عصاره آبي چوب آن داراي يك ماده متبلور به نام اسيد زيزيفيك ( ac. Zizyphiqe ) ويك تانن بنام اسيد زيزيفوتانيكac.zizyphotanniqur)) است . اين تانن در ميوه عناب نيز مشخص شده است . عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ ، اسيد ماليك و اسيد سيتريك مي باشد .(6و9و5)

 

 خواص دارويي عناب

عناب به عنوان يك گياه دارويي و با خواص غذايي بالا به صورت تازه و خشك مصرف مي شود. شي جگن دانشمند چيني در قرن شانزده ميلادي در كتاب داروهاي گياهي ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارويي داشته و در كشورهاي شرق آسيا از ميوه ، بذر ، برگ ، پوست و ريشه آن براي معالجه بيماري ها از جمله كاهش تب استفاده مي شده است .

در هند : از ميوه عناب به عنوان داروي لعاب دار و نرم كننده سينه و خون ريزي استفاده مي شود و براي تصفيه خون و كمك به هاضمه تجويز مي شود . جوشانده ريشه درخت عناب را براي كاهش تب به كار مي برند و گرد ريشه خشك آن را روي زخم ها و جراحت ها ي كهنه مي ريزند ، التيام بخش است . پوست درخت عناب دارويي براي قطع اسهال است .

دركره : از هسته آن به عنوان خواب آور و مخدر استفاده مي شود .

در چين : از ميوه عناب و مغز هسته آن استفاده دارويي مي شود و نيز از برگ ، پوست ، چوب وريشه آن نيز در مواردي استفاده مي شود . در اين كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسموميت هاي حاصله در اثر اكونيت و ژانسيانا ( هر دو از گياهان خيلي سمي هستند ) به كار مي رود.(4)

عناب اثر و طعم داروهاي محرك را كاهش مي دهد . با اين توضيح هر وقت از نظر دارويي لازم باشد كه از گياه اكونيت و  ژانسيانا خورد بهتر است كه توام با عناب خورده شود زيرا اثر سمي و تحريكي آنها را حتي در حد مجاز مقدار مصرف مي كاهد و باعث مي شود كه آثار مفيد دو داروي فوق بدون خطر در بدن منعكس شود.

عناب به عنوان داروي آرام كننده اعصاب و مقوي عمومي ، مقوي معده آرام بخش، ملين ، ضد سرفه و مدر به كار مي رو د . بي خوابي را از بين مي برد و خواب آور است . عرق شبانه را قطع مي كند و براي ضعف عمومي و به طور كلي احساس خستگي و ضعف شديد بسيار نافع است .از برگ ، ريشه و پوست درخت عناب براي قطع بعضي از انواع تب ، تسريع رشد موي سر و تهيه مايع شستشوي چشم استفاده مي شود . عناب خون را تصفيه مي كند و مولد خون صالح است يعني از داروهاي خون ساز مي باشد . التهاب ، تشنگي ، حدت خون ، درد كليه ، كبد و مثانه را تسكين مي دهد . ماليدن آن به تنهايي يا با هسته آن التهاب و ورم گرم چشم را تسكين مي دهد . آشاميدن آب خيس كرده آن يا دم كرده آن مخلوط با عرق كاسني يا سكنجبين براي تسحين حدت صفرا و خون مفيد است . مقدار خوراك ميوه عناب تا پنجاه عدد است .

جوشانده مخلوط عناب ، انجير، خرما و كشمش به عنوان داروي مفيد براي درمان بيماري هاي سينه ، در طب عوام استفاده به عمل مي آيد . مصرف عناب هيچ گونه تحريكي در دستگاه هضم ايجاد نمي كند از اين جهت براي اشخاصي كه دستگاه  هضم حساس دارند مناسب است .عناب نارس و سبز بي مزه و  گس و لعاب دار است و قابل خوردن نمي باشد زيرا سنگين و خيلي دير هضم است به همين علت خيلي سفارش شده كه قبل از رسيدن مصرف نشود . علاوه بر خاصيت خنكي ماده اي در عناب است كه خلط آور بوده و براي درمان سرفه از قديم مصرف مي شده است . در مداواي بيماري سينه كبد ، مثانه ،و رفع التهاب نافع است .جوشانده عناب بلغم را دفع مي كند و براي سينه درد و سوزش گلو مفيد است . گرفتگي صدا را از بين مي برد ، خون را صاف مي كند و براي شش ها و كمر درد مفيد است . اگر زياد بخورند دير هضم است و مصلح آن مويز و شكر است .10 تا 15 دانه عناب خشك يا تازه براي خوراك در چند روز مداوا كافي است . براي درمان كلسترول خون ، كوبيده عناب خشك كه يك شب در آب سرد خيس بخورد و صبح ناشتا آن را بخورند براي شستشوي كليه مفيد است . برگ درخت عناب خاصيت شويندگي دارد اگر كمي برگ تازه در كف دست ها له شود با آب توليد كف مي كند و به جاي صابون مي توان از آن استفاده كرد. عناب را با هسته مي سايند ، گرد به دست آمده زخم روده را مداوا مي كند . از محل شكستگي شاخه درخت عناب يا ترك هايي كه به علتي روي تنه پيدا مي شود شيره درخت  به صورت صمغ ترشح مي شود اين صمغ  همرا ه با كمي سركه براي تقويت عمومي بدن مفيد است.چوب درخت عناب داراي تانن فراوان است و اثر قابض دارد و در مداواي اسهال مفيد است .

- عناب به دليل داشتن لعاب فراوان نرم كننده سينه است .

- ملين است اگر آن را با آب و شير بجوشانيم بهتر است .

- ادرار را زياد مي كند.

- عناب آرام كننده عصاب است .

- خون را تميز مي كند .

- ضد سرفه است .

- جوشانده پوست درخت عناب داروي ضد اسهال است .

- آسم و تنگي نفس را برطرف مي كند .

-رشد موي سر را زياد مي كند .

- براي بر طرف شدن  ورم چشم ، عناب را به چشم بماليد .

- حافظه را تقويت مي كند .

- هرگاه كه احساس غمگيني كرده و گريه مي كنيد يك فنجان دم كرده عناب لبخند را به لبهاي شما مي آورد.

- براي درمان سرطان آب عناب را با كاهو بخوريد .

- و بالاخره جوشانده برگ عناب را براي رفع گلو درد و خونريزي لثه ها غرغره مي كنند و اگر آن را به صورت موضعي بماليد درد مفاصل را برطرف مي كند.(6و9و1)

شربت عناب:

عناب رسيده به صورت تازه و خشك قابل مصرف است . از آن شربت عناب نيز مي سازند كه در پزشكي استفاده مي شود . 800 گرم عناب خشك را در 4 ليتر آب مي جوشانند تا بپزد سپس عناب ها را له مي كنند مايع به دست آمده صاف كرده و 3 كيلو شكر در آن مي ريزد و دوباره كمي مي جوشانند ، شربت عناب به دست مي آيد . هنگام نياز نيم استكان از اين شربت را در يك ليوان آب خنك حل مي كنند و مي آشامند تمام خواص دارويي عناب در اين شربت موجود مي باشد .

و....


تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تعداد صفحات:14 صفحه

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش با ورد

                 ::لینک دانلود پایین توضیحات::

 • تعریف گلخانه

گلخانه یاGreen house به فضای محدودی اطلاق میشود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.گلخانهها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می شوند.گلخانههای ثابت، به گلخانههایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

 • محل احداث گلخانه

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه های متصل به هم معمولاً هزینه های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می کنند. گلخانه های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می کنند. این گلخانه ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه های فوق العاده ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می تواند در هراندازه ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه ای که می توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸.۴ متر مربع ). گلخانه های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند .

مسائلی که باید برای احداث گلخانه در نظر داشت عبارتند از:

دسترسی به راههای حمل و نقل که با احداث هر چه نزدیکتر به راههای اصلی این مشکل به حداقل می رسد .

نوع سوخت مصرفی در گلخانه؛در مناطقی که امکان دسترسی به گاز طبیعی وجود دارد می توان با کاربرد این سوخت ارزان هزینه ها را به مقدار زیادی در تولید فصل سرما کاهش داد .

دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب .

اثرات محیطی؛ جایی که دائماً دارای آب و هوای نامساعد ، بارانهای شدید ، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سربه فلک کشیده می باشد مناسب احداث گلخانه نیست . شدت نور یکی از عوامل تعیین کننده محسوب می گردد .

نوع محصولی که در برنامه تولید قرارمی گیرد . با توجه به اینکه گرایشها به سمت تولید اختصاصی محصولات است و دستور کار تولید پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می گردد قبل از احداث ، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید . در نظر داشتن قوانین مربوط به زمین محدوده های شهری و احداث و بهره برداری از گلخانه ها و ....

محل احداث بایستی حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن ، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود .

 • جهت گلخانه ها

اسکلت گلخانه سایه ایجاد می کند و با توجه به زاویه تابش این سایه ها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان می تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد .موقعیت گلخانه باید به صورتی باشد که بیشترین مقدار نور را دریافت نماید. اولین انتخاب برای موقعیت گلخانه به صورت نمای جنوبی یا جنوب شرقی می باشد. نور تمام روز بهترین شرایط را برای گیاه فراهم می کند. البته نور تابیده شده ازجانب شرق، به هنگام صبح، برای گیاهان کافی می باشد. نور صبح بیشترین مطلوبیت را داراست، زیرا که به گیاهان اجازه داده می شود که فرایند تولید غذا را زودتر آغاز نمایند.واین موضوع منجر به حداکثر رشد می شود. بالطبع انتخابهای بعدی، نمای جنوب غربی و نمای غربی می باشد؛ چرا که دریافت نور دیرتر صورت می گیرد. نمای شمالی کمترین مطلوبیت را دارد و فقط برای گیاهانی که نور کمی احتیاج دارند مناسب می باشد .

و...

14 صفحه قابل ویرایش بصورت WORD

 


تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

66 صفحه بصورت ورد

قابل ویرایش

بصورت WORD و با فرمت DOC

ارقام :

انتخاب رقم براي كشت در يك منطقة بخصوص از اهميت زيادر برخوردار است. برخي ارقام گوجه فرنگي تحت شرايط مشخصي بطور استثنايي خوب عمل مي نمايند در حاليكه در شرايط ديگر بي ارزش مي باشند. بنابراين استفاده از ارقامي كه خوبي آنها به اثبات رسيده است و آزمايش ارقام جديدي و انتخاب مناسبترين آنها روش مناسبي به نظر مي رسد.

به عنوان يك قاعدة كلي، ميوه هايي كه براي ارسال به مناطق دوردست پرورش داده مي شوند بايستي صاف، گوشت دارو داراي اندازة متوسط، رنگ مناسب و سفتي كافي باشند تا در طي حمل و نقل آسيب نبينند. در پرورش ميوه ها براي فرآوري، ميوه ها بايستي داريا رنگ خوبي باشند و به صورت متراكم و همزمان برسند تا برداشت مكانيكي به آساني صورت پذيرد. در جدول زير به تعدادي واريته هاي موجود اشاره مي شود.

كاليبرا : رشد نامحدود، يك گوجه فرنگي جديد با دورة زندگي طولاني، گياه از رشد خوب و قوي و قابليت قرار گرفتن مناسب ميوه ها برخوردار است. وزن متوسط 160 گرم، ميوه ها ترد و داراي رنگي زيبا و يكنواخت و به شكل كروي مايل به بيضي، در تمامي فصول كشت مورد استفاده قرار مي گيرد و با هورمون ها سازگار و عملكرد بالايي دارد.

كنزو : رشد نامحدود، گياه قوي به رنگ سبز تيره از تيپ گياهان باز با برگهاي افقي، ميوه ها سفت و ترد با دورة زندگي طولاني و وزن بين 140ـ150 گرم، ميوه ها به رنگ روشن و كروي شكل مي باشند و براي دوره هاي كشت طولاني مناسب هستند. پاندورا : رشد نامحدود، گياهي قوي با قدرت رويش بالا، نحوة قرار گرفتن ميوه ها مناسب و به طور متوسط 7ـ8 ميوه در هر شاخه، ميوه ها خيلي ترد، گرد (اندكي بيضوي) و شياردار، وزن متوسط 130ـ150 گرم، مناسب براي توليد در گلخانه هاي سرد و گرم Campbell 146 : طول فصل رشد متوسط و رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريومي و تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي و پهن

Campbell 1327 : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Cardinal : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Chico Grande : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد محدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل گلابي شكل

Fantastic : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل كروي

Grand prix V.F : طول فصل رشد متوسط، رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريومي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي پهن

 1. F. 145-22 : زودرس، رشد محدود و مقاوم به پژمردگي فوزايومي و ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك و شكل كروي كشيده

Roma VF : زودرس، رشد نامحدود و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك، گلابي شكل

Wonder Boy : ديررس، رشد نامحدود، رنگ قرمز و شكل كروي پهن و اندازه بزرگ

Moreton Hybrid : زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

اوربانا : رشد نامحدود، پررشد و داراي عملكرد بالا، ميوه داراي طعم و رنگ مناسب

ردكلود : نيمه رشد محدود، داراي عملكرد بالا و اندازة ميوه متوسط

كل جي : رشد محدود و داراي عملكرد بالا، ميوه تخم مرغي شكل و داراي پوستي سخت و سفتي مناسب، مناسب براي انتقال به مناطق دوردست

Colonial : رشد محدود، داراي ميوه اي درشت و جذاب با پوستي صاف و شانه هاي سبزرنگ، داراي سفتي مناسب و قابليت حمل و نقل به مناطق دوردست، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Olympic : رشد محدود، پررشد، داراي عملكرد بالا، ميوه ها صاف، پهن و سفت با طعم مناسب، داراي كيفيت دروني عالي، ميان رس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Husky red : رشد محدود، ميوه به شكل كروي، داراي طعم عالي و سازگار براي كشت در گلدان، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريم، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Sweet cherry : رشد نامحدود، ميوه به شكل كروي و داراي طعم عالي، مقاوم به فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Alex : رشد نامحدود، ميوه كروي شكل و بسيار يكنواخت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 97 روز

Barbara : رشد نامحدود، داراي عملكرد بالا و طعم عالي، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 85 روز

Moudir : رشد نامحدود، داراي اندازه اي مناسب و مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Max : رشد نامحدود، ميوه اندكي پهن و سفت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Nema 512 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري و برداشت مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 8/4 ـ 7/5، عملكرد بسيار بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 105 ـ 112 روز

Hypeel 696 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي و مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5 ـ 5/5، زودرس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 85 ـ 90 روز

Elios : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي، ميوه گلابي شكل و داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5/5 ـ 8/5، بسيار پررشد، داراي عملكرد و سفتي بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماد ريشه، لكه برگ خاكستري و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 68 ـ 75 روز

Rio fuego : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار با برداشت مكانيكي، ميوه داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 2/5 ـ 9/5، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، تعداد روز تا بلوغ: 111 روز

Pirineos : رشد نامحدود، بسيار زودرس، ميوه 3ـ4 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tommy : رشد نامحدود، ميان رس، رسيدن بصورت يكنواخت، ميوه ها 3 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي پرورش گلخانه اي، بدون تركيدگي ميوه، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tropic boy : رشد نامحدود، پررشد، ميوه 6ـ7 حجره اي، داراي 5ـ6 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي و نواحي گرمسيري، مقاوم به فوزاريوم و نماتد ريشه، داراي پوست سخت و عاري از تركيدگي

تغذيه محصول :

نيتروژن نقش بسيار مهمي را در رشد رويشي گياه ايفا مي كند. تركيبي از نيتروژن نيتراته(NO- 3) و نيتروژن آمونيومي (NH+ 4) با نسبت بيشتر NO- 3 در مقايسه با (NH+4) ، معمولاً نتيجة بهتري را به دست مي دهد.

....

66 صفحه

 


تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

عنوان تحقیق:تاثیر سرما بالای درختان میوه

تعداد صفحات:17 صفحه

بصورت WORD

بافرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

ازآنجاييکه معلوم است نباتات به خصوص ميوه جات وغله جات به نسبت اهميت اقتصادي و حياتي شان درزندگي بشر ارزش به سزاي دارند ونباتات به صورت مستقيم وغير مستقيم مورد استفاده انسان ها قرار ميگيرند که به صورت مستقيم از ميوه ، چوب وغيره استفاده ميشود . وبه صورت غير مستقيم در جلو گيري از آ لودگي هوا تاثيرات شان بالاي اقليم ودرجه حرارت ودر جذب مواد کاربني وتوليد نمودن اوکسيجن هوا نقش اعظمي داشته ميباشند ، بنأ يک حقيقت انکار ناپذيري است که نباتات درحيات بشريت ضامن وتضمين کننده حيات شان است پس بايد انسان تا حد امکان کوشش نمايد که ازنعمت بزرگ الهي استفاده درست نموده ودر حفظ و مراقبت آن تلاش به خرچ دهد تا ازبوجود امدن  عوامل ناگوار محيطي که با عث از بين رفتن شان ميشود محفوظ بمانند .

نبا تات از جمله ميوه جات که داروخانه بدن انسان هاي روي زمين محسوب ميشود . گاهي مورد هجوم عوامل ناگوارطبيعي قرار گرفته واين عامل غير مترقبهء طبيعت است که به شکل عوامل فزيکي عمل نموده وباعث ازبين رفتن محصولات ميشود که از آن جمله ميتوان از سرما هاي که در اثر يک جريان قطبي و عبورآن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد وناگهاني درجه   حرارت وسقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود که موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد. و بعضآ سرما هاي که باعث از بين رفتن ميوه جات منطقه بوده ودر يک محدوده بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از خود محل به وجود ميآيد که اين نوع سرما ها برخلاف سرما هاي قطبي بوده ودر شبهاي ساکت و آرام بدون ابر و جريان باد، برف وباران ظاهر ميشود . واگر اين سردي در اواخر زمستان ويا در اوايل بهار بروز کند خطرناک بوده و باعث از بين رفتن ميوجات ميشود

براي پيش گيري از سرماي قطبي چاره اي نداريم بجز اينکه باغ ها ي ميوه خود را با شرايط اقليمي  مطا بقت دهيم، اما با سرماي نوع دوم که يک سرماي منطقوي ومحيطي است تا حد جلو گيري و مبارزه نما ييم که از تخريب آن ميوجات خويش را مصِِؤن نگاه کنيم البته ناگفته نبايد گذاشت که تاثير سردي هوا بالاي درختان ميوه يک موضوع بسيار با ارزش در حيات ميوه جات بوده معلومات اندکي را جمع آوري نمودم اميد وارم که مورد پسند شما قرار بگيرد.

شناساي سرما وپيش بيني آن :

تعريف انواع سرما:

  دو نوع سرما ممکن است در هر منطقه بوجود آيد:

 1. سرمایي که دراثر هجوم يک جريان سرد قطبي و عبور آن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد و ناگهاني درجه حرارت و سقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود . اين جريان اغلبا توأم با نزولات آسماني بوده و خاصيت کلي آنها اين است که همواره ازيک جاه ديگر به منطقه منتقل ونفوذ ميکنند و محلي نميباشند و بيشتر در دوران خواب درختان در دوره غير فعال ، يعني زمستان بروز ميکنند که درختان ميوه سرد سير تا حد زيادي درمقابل آن مقاومت ودوام دارند. البته به ند رت در بعضي سال ها چنين سرما هاي در اوايل فصل بهار و خزان ديده ميشود و موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد.
 2. سرمایي که کاملا منطقه اي بوده و در يک محدوده معين و محيط محدود بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند ، دراثر تشعشع در خود محل بوجود ميآيد . اين نوع سرما بر خلاف سرماي اول ، همواره درشب هاي ساکت و آرام بدون ابرو باد و برف وباران ظاهر ميشود ، و اگردر اواخر زمستان يا اوايل بهار بروز کند خطرناک محسوب ميشود .

درمقابل سرماي اول ، که بيشتر درفصل زمستان و گاهي نيز در اوايل بهار به وجود مې آيد ، بشر چاره زيادي نميتواند بکند و بايد سعي کرد ، درختان ومحصولات را باشرايط اقليمي تطبيق داد . ولي باسرماي نوع دوم ميتوان تا حد مبارزه کرد و از گزند آن مصؤن ماند . بدان جهت ابتدا به معرفي وشناسايي سرماي نوع دوم ميپردازيم و سپس از سرماي نوع اول بحث خواهيم کرد.

با توجه به اينکه بروز سرماي تصادفي دربهار ويا خزان بيشتر از حد اقل درجه حرارت درزمستان ، محدوده رشد وتوليد درختان ميوه سرد سير را محدود ميکند ، بايد به اهميت اين قبيل سرما ها توجه بيشتر داشت . مناطق زيادي را ميتوان پيداکرد که علي الرغم داشتن کليه شرايط مساعد ، تنها به علت بروز مکرر هواي سرد بهاري که شگوفه و ميوه هاي جوان را در يک شب از بين ميبرد کشت وپرورش پاره اي ميوجات به صورت تجارتي در سطح بزرگ در آن نقاط ميسر نبوده است . اين محدوديت بيشتر درمورد آن دسته از درختان ميوه است که دربهار زود تر ازساير انواع ، شگوفه ميکنند ، مثل بادام و زرد آلو وتا حد شفتالو ،اين هواي نامساعد که مانع پرورش اين قبيل درختان است ممکن است دريک منطقه به طور گسترده وجود نداشته باشد و يا امکان دارد دريک ناحيه اي که کشت وپرورش اين درختان کاملا مؤفقيت آميز و بي خطر است مکان هاي باشد  که به علت شرايط خاص توپوگرافي (پستي وبلندي سطح زمين ) و اقليمي ، بالاخص درمعرض سرماهاي بهاري ديرس يا خزاني زود رس قرار گيرند ونتوان درين نقاط به پرورش اين محصولات بدون ريسک اقدام کرد . بنابر اين نبايد آب وهواي منطقه را خود تصور کرد که در تمام نقاط ميتو ا ن فلان محصول را کشت کرد و يا با لعکس نبايد بخاطر بروز يک سرماي منطقوي غير عادي درمناطق که عملاً سالم بوده و باغهاي چندين ساله از درختان مورد نظر سالها به خوبي وبي خطر درآنجا رشد کرده اند ، از کشت و پرورش درختان ميوه مناسب آن منطقه صرف نظرنمود .

سرماي زود رس خزاني کمتر موجب محدوديت کشت ميوجات سردسير ميشود . اين موضوع براي محصولات مثل انگور و انواع توت بعضي سالها ودربعضي نقاط ممکن است ايجاد محدوديت بکند . بايد دانست که در دنيا کمتر جاي را ميتوان پيدا کرد که به طوراثتثنايي همواره مصؤن از هواي نامساعد بود ه  و محصولات آنها درطول سالها هيچ وقت در اثر عوامل طبيعي صدمه نديده باشند . بنا براين از ين حيث زياد نا اميد شد ودر حد ممکن با کمک گرفتن ازدانش وعلم امروزي و شناخت کامل از محيط با دقت به پرورش انواع ميوه جات به صورت موفقيت آميز نايل آمد .

شناساي انواع يخبندان بوسيله دهقانان:

تعيين انواع يخبندان هم براي برنامه ريز وهم براي دهقان اهميت به سزاي دارد زيرا روش هاي معمول حفاظت گياهان در پاره از مواقع آنقدر سريع و نا گهاني اتفاق مي افتد که با هيچ معياري نميتوان اين آفت درجه حرارت محيط را تعين نمود.

براي يک برنامه ريز لازم است که انواع يخبندان هاي را که در يک منطقه بوجود مې ايد بشناسد تا در پلان خود که براي کشت محصول، در آن منطقه در نظردارد مؤفق بوده بتواند به موقع وسايل حفاظت از سرما و يخبندانهاي اتفاقي را پيشبيني و با قبول عوامل خطر مانند يخبندان هاي جبهه اي اقدام به زراعت نمايد.

همان طوريکه دهقان بايد با تشخيص نوع يخبندان در شب هاي سرد وخطران بتواند روشهاي حفاظت از سرما را به کار گرفته و از خسارت آن جلوگيري ميکند.

...

 


تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تعداد صفحات:35 صفحه

عنوان ارائه:بررسی کامل گیاه عناب

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

                         ::لینک دانلود پایین توضیحات::

مشخصات تيره عناب Rhamnaceae

ََََگياهان تيره عناب به صورت درخت يا درختچه هاي غالبا خاردار و به ندرت علفي مي‌باشند . در بين آنها انواعي با ساقه بالا رونده نيز يافت ميشود . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بيشتر در اروپا و نواحي استوايي مي رويند . از اختصاصات آنها اين است كه برگهاي  ساده ، غالبا متناوب و گلهاي منظم ، نرماده يا بر دو نوع نر و ماده ، پلي گام – دوپايه و يا يك پايه دارند ، كاسه گل آنها مركب از 4 تقسيم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل 4 يا 5 گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است . پرچم هاي آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد يا كم و بيش متصل به كاسه گل و غالبا داراي سه خانه مي باشد ، ميوه آنها به صور مختلف خشك شكوفا يا نا شكوفا و يا گوشت دار و به صورت شفت و محتوي يك يا چند دانه است . عده زيادي از گياهان به علت دارا بودن گلوكوزيد هاي آنترا كينونيك ، داراي مصارف  دارويي مهم هستند . غالبا آنها داراي دستگاه ترشحي مواد موسيلاژ و صمغ مي باشند كه از سلولهاي منفرد و عريض يا مجتمع و فراهم و يا كيسه هاي ترشحي تشكيل مي يابند اين سلولها و كيسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشيم دسته هاي آوندي اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنين در برون بر ميوه ها ديده مي شوند. پوست عده زيادي از گياهان اين تيره Ramnus ها ، شامل تركيبات گلوكوزيدي در همي است كه قابليت توليد امودين Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلي آنها مربوط به وجود اين مواد مي‌باشد.به علاوه گلوكوزيد مولد مواد رنگي نيز در آنها محقق گرديده است . از اين نظر بايد گفت كه در اين گياهان ، ماده قابل هيدروليز و مولد گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك به نام رامناتيكوزيد rhamnarticoside  و همچنين يك ماده گلوكوزيدي ديگري با تركيب شيميايي در هم به نام رامنيكوزيد rhamnicoside كه مولد ماده رنگي است يافت مي گردد . نمونه هاي دارويي متعددي در اين تيره وجود دارند كه عده اي از آنها در نواحي مختلف كشورمان ميرويند . ارزش دارويي انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك anthraquinonique است كه اثر مسهلي و ياملين دارند . در بين آنها نمونه هايي با ميوه خوراكي مانند درخت عناب Zizyphus jujube و يا انواع دارويي مانند Ziziphus.spina-christi و يا انواع زينتي زيبا نيز يافت مي‌شود .(6)

 

 

 

عناب

 

به فارسي عناب و در كتب مختلف فارسي و طب سنتي با نام هاي عناب ، تبرخون ، شيلانه ، سيلانه ، شيلانك و در گيلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجي ، عناب آغاجي ، سيب كوهي ، سنجد جيلان شناخته مي شود .

 

به فرانسوي ميوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگليسي Jujube tree وchinese date گويند .

 

گياهي است از خانواده Rhamnaceae

 

نام علمي آن Zizyphus jujube mill

 

مترادف آن Zizyphus  vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert  مي باشد.

 

 گونه Z.vulgaris  درراي دو واريته مي باشد

مشخصات گياه شناسی :

 

عناب درختي است كوتاه ، بلندي آن 2  تا 8 متر كه گاهي تا 12 متر هم مي رسد و بسيار مقاوم به خشكي مي باشد . واريته اي از آن تيغ دار و واريته اي از آن بدون تيغ مي باشد . برگهاي آن زيبا ، كوچك ، بي كرك ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوري است در دو طرف هر دمبرگ در روي هر ساقه ، زايده هايي به شكل خارهاي محكم و تيزي ميرويد ، سپس چوبي شده و به طور دائمي در روي شاخه ها باقي مي ماند . گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هايي كوچك در كنار برگها دارد ، داراي 5 گلبرگ ريز ، جدا و 5 پرچم و مادگي دو برچه اي است.

ميوه اش كه عناب ناميده مي شود به صورت شفت  به رنگ مايل به قرمز ، شفاف           (پس از رسيدن) به بزرگي يك زيتون و خوراكي است بوي آن ضعيف و طعمش لعابي و كمي شيرين و مطبوع است .  ميوه واريته وحشي و تيغ دار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه بي تيغ اهلي آن كمي قايض و  ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارويي استفاده مي شود. حدود 40 نوع ازجنس Zizyphus  وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده و داراي 24 كروموزوم مي باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره هستندو بعد به رنگ قرمز تيره تبديل مي شوند . هسته ميوه عناب سخت واستخواني مي باشد. به ميوه خشك عناب، خرماي چيني(chinese date) نيز مي گويند. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها كه سبز روشن است به ويژه هنگامي كه ميوه اش مي رسد چشم انداز بسيار زيبايي دارد

تركيب شيميايي عناب

عناب داراي لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئيني و 4% مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين c و املاح ميباشد در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد . روغن آن داراي اولئيك اسيد و لينولئيك اسيد ، پالمتيك اسيد و فيتوسترول است .

در گزارش ديگري آمده است كه در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود 69 ميليگرم ويتامين c وجود دارد . عصاره آبي چوب آن داراي يك ماده متبلور به نام اسيد زيزيفيك ( ac. Zizyphiqe ) ويك تانن بنام اسيد زيزيفوتانيكac.zizyphotanniqur)) است . اين تانن در ميوه عناب نيز مشخص شده است . عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ ، اسيد ماليك و اسيد سيتريك مي باشد .(6و9و5)

 

 خواص دارويي عناب

عناب به عنوان يك گياه دارويي و با خواص غذايي بالا به صورت تازه و خشك مصرف مي شود. شي جگن دانشمند چيني در قرن شانزده ميلادي در كتاب داروهاي گياهي ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارويي داشته و در كشورهاي شرق آسيا از ميوه ، بذر ، برگ ، پوست و ريشه آن براي معالجه بيماري ها از جمله كاهش تب استفاده مي شده است .

در هند : از ميوه عناب به عنوان داروي لعاب دار و نرم كننده سينه و خون ريزي استفاده مي شود و براي تصفيه خون و كمك به هاضمه تجويز مي شود . جوشانده ريشه درخت عناب را براي كاهش تب به كار مي برند و گرد ريشه خشك آن را روي زخم ها و جراحت ها ي كهنه مي ريزند ، التيام بخش است . پوست درخت عناب دارويي براي قطع اسهال است .

دركره : از هسته آن به عنوان خواب آور و مخدر استفاده مي شود .

در چين : از ميوه عناب و مغز هسته آن استفاده دارويي مي شود و نيز از برگ ، پوست ، چوب وريشه آن نيز در مواردي استفاده مي شود . در اين كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسموميت هاي حاصله در اثر اكونيت و ژانسيانا ( هر دو از گياهان خيلي سمي هستند ) به كار مي رود.(4)

عناب اثر و طعم داروهاي محرك را كاهش مي دهد . با اين توضيح هر وقت از نظر دارويي لازم باشد كه از گياه اكونيت و  ژانسيانا خورد بهتر است كه توام با عناب خورده شود زيرا اثر سمي و تحريكي آنها را حتي در حد مجاز مقدار مصرف مي كاهد و باعث مي شود كه آثار مفيد دو داروي فوق بدون خطر در بدن منعكس شود.

عناب به عنوان داروي آرام كننده اعصاب و مقوي عمومي ، مقوي معده آرام بخش، ملين ، ضد سرفه و مدر به كار مي رو د . بي خوابي را از بين مي برد و خواب آور است . عرق شبانه را قطع مي كند و براي ضعف عمومي و به طور كلي احساس خستگي و ضعف شديد بسيار نافع است .از برگ ، ريشه و پوست درخت عناب براي قطع بعضي از انواع تب ، تسريع رشد موي سر و تهيه مايع شستشوي چشم استفاده مي شود . عناب خون را تصفيه مي كند و مولد خون صالح است يعني از داروهاي خون ساز مي باشد . التهاب ، تشنگي ، حدت خون ، درد كليه ، كبد و مثانه را تسكين مي دهد . ماليدن آن به تنهايي يا با هسته آن التهاب و ورم گرم چشم را تسكين مي دهد . آشاميدن آب خيس كرده آن يا دم كرده آن مخلوط با عرق كاسني يا سكنجبين براي تسحين حدت صفرا و خون مفيد است . مقدار خوراك ميوه عناب تا پنجاه عدد است .

جوشانده مخلوط عناب ، انجير، خرما و كشمش به عنوان داروي مفيد براي درمان بيماري هاي سينه ، در طب عوام استفاده به عمل مي آيد . مصرف عناب هيچ گونه تحريكي در دستگاه هضم ايجاد نمي كند از اين جهت براي اشخاصي كه دستگاه  هضم حساس دارند مناسب است .عناب نارس و سبز بي مزه و  گس و لعاب دار است و قابل خوردن نمي باشد زيرا سنگين و خيلي دير هضم است به همين علت خيلي سفارش شده كه قبل از رسيدن مصرف نشود . علاوه بر خاصيت خنكي ماده اي در عناب است كه خلط آور بوده و براي درمان سرفه از قديم مصرف مي شده است . در مداواي بيماري سينه كبد ، مثانه ،و رفع التهاب نافع است .جوشانده عناب بلغم را دفع مي كند و براي سينه درد و سوزش گلو مفيد است . گرفتگي صدا را از بين مي برد ، خون را صاف مي كند و براي شش ها و كمر درد مفيد است . اگر زياد بخورند دير هضم است و مصلح آن مويز و شكر است .10 تا 15 دانه عناب خشك يا تازه براي خوراك در چند روز مداوا كافي است . براي درمان كلسترول خون ، كوبيده عناب خشك كه يك شب در آب سرد خيس بخورد و صبح ناشتا آن را بخورند براي شستشوي كليه مفيد است . برگ درخت عناب خاصيت شويندگي دارد اگر كمي برگ تازه در كف دست ها له شود با آب توليد كف مي كند و به جاي صابون مي توان از آن استفاده كرد. عناب را با هسته مي سايند ، گرد به دست آمده زخم روده را مداوا مي كند . از محل شكستگي شاخه درخت عناب يا ترك هايي كه به علتي روي تنه پيدا مي شود شيره درخت  به صورت صمغ ترشح مي شود اين صمغ  همرا ه با كمي سركه براي تقويت عمومي بدن مفيد است.چوب درخت عناب داراي تانن فراوان است و اثر قابض دارد و در مداواي اسهال مفيد است .

- عناب به دليل داشتن لعاب فراوان نرم كننده سينه است .

- ملين است اگر آن را با آب و شير بجوشانيم بهتر است .

- ادرار را زياد مي كند.

- عناب آرام كننده عصاب است .

- خون را تميز مي كند .

- ضد سرفه است .

- جوشانده پوست درخت عناب داروي ضد اسهال است .

- آسم و تنگي نفس را برطرف مي كند .

-رشد موي سر را زياد مي كند .

- براي بر طرف شدن  ورم چشم ، عناب را به چشم بماليد .

- حافظه را تقويت مي كند .

- هرگاه كه احساس غمگيني كرده و گريه مي كنيد يك فنجان دم كرده عناب لبخند را به لبهاي شما مي آورد.

- براي درمان سرطان آب عناب را با كاهو بخوريد .

- و بالاخره جوشانده برگ عناب را براي رفع گلو درد و خونريزي لثه ها غرغره مي كنند و اگر آن را به صورت موضعي بماليد درد مفاصل را برطرف مي كند.(6و9و1)

شربت عناب:

عناب رسيده به صورت تازه و خشك قابل مصرف است . از آن شربت عناب نيز مي سازند كه در پزشكي استفاده مي شود . 800 گرم عناب خشك را در 4 ليتر آب مي جوشانند تا بپزد سپس عناب ها را له مي كنند مايع به دست آمده صاف كرده و 3 كيلو شكر در آن مي ريزد و دوباره كمي مي جوشانند ، شربت عناب به دست مي آيد . هنگام نياز نيم استكان از اين شربت را در يك ليوان آب خنك حل مي كنند و مي آشامند تمام خواص دارويي عناب در اين شربت موجود مي باشد .

و....


تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تعداد صفحات:14 صفحه

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش با ورد

                 ::لینک دانلود پایین توضیحات::

 • تعریف گلخانه

گلخانه یاGreen house به فضای محدودی اطلاق میشود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.گلخانهها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می شوند.گلخانههای ثابت، به گلخانههایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

 • محل احداث گلخانه

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه های متصل به هم معمولاً هزینه های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می کنند. گلخانه های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می کنند. این گلخانه ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه های فوق العاده ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می تواند در هراندازه ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه ای که می توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸.۴ متر مربع ). گلخانه های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند .

مسائلی که باید برای احداث گلخانه در نظر داشت عبارتند از:

دسترسی به راههای حمل و نقل که با احداث هر چه نزدیکتر به راههای اصلی این مشکل به حداقل می رسد .

نوع سوخت مصرفی در گلخانه؛در مناطقی که امکان دسترسی به گاز طبیعی وجود دارد می توان با کاربرد این سوخت ارزان هزینه ها را به مقدار زیادی در تولید فصل سرما کاهش داد .

دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب .

اثرات محیطی؛ جایی که دائماً دارای آب و هوای نامساعد ، بارانهای شدید ، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سربه فلک کشیده می باشد مناسب احداث گلخانه نیست . شدت نور یکی از عوامل تعیین کننده محسوب می گردد .

نوع محصولی که در برنامه تولید قرارمی گیرد . با توجه به اینکه گرایشها به سمت تولید اختصاصی محصولات است و دستور کار تولید پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می گردد قبل از احداث ، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید . در نظر داشتن قوانین مربوط به زمین محدوده های شهری و احداث و بهره برداری از گلخانه ها و ....

محل احداث بایستی حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن ، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود .

 • جهت گلخانه ها

اسکلت گلخانه سایه ایجاد می کند و با توجه به زاویه تابش این سایه ها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان می تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد .موقعیت گلخانه باید به صورتی باشد که بیشترین مقدار نور را دریافت نماید. اولین انتخاب برای موقعیت گلخانه به صورت نمای جنوبی یا جنوب شرقی می باشد. نور تمام روز بهترین شرایط را برای گیاه فراهم می کند. البته نور تابیده شده ازجانب شرق، به هنگام صبح، برای گیاهان کافی می باشد. نور صبح بیشترین مطلوبیت را داراست، زیرا که به گیاهان اجازه داده می شود که فرایند تولید غذا را زودتر آغاز نمایند.واین موضوع منجر به حداکثر رشد می شود. بالطبع انتخابهای بعدی، نمای جنوب غربی و نمای غربی می باشد؛ چرا که دریافت نور دیرتر صورت می گیرد. نمای شمالی کمترین مطلوبیت را دارد و فقط برای گیاهانی که نور کمی احتیاج دارند مناسب می باشد .

و...

14 صفحه قابل ویرایش بصورت WORD

 


تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

66 صفحه بصورت ورد

قابل ویرایش

بصورت WORD و با فرمت DOC

ارقام :

انتخاب رقم براي كشت در يك منطقة بخصوص از اهميت زيادر برخوردار است. برخي ارقام گوجه فرنگي تحت شرايط مشخصي بطور استثنايي خوب عمل مي نمايند در حاليكه در شرايط ديگر بي ارزش مي باشند. بنابراين استفاده از ارقامي كه خوبي آنها به اثبات رسيده است و آزمايش ارقام جديدي و انتخاب مناسبترين آنها روش مناسبي به نظر مي رسد.

به عنوان يك قاعدة كلي، ميوه هايي كه براي ارسال به مناطق دوردست پرورش داده مي شوند بايستي صاف، گوشت دارو داراي اندازة متوسط، رنگ مناسب و سفتي كافي باشند تا در طي حمل و نقل آسيب نبينند. در پرورش ميوه ها براي فرآوري، ميوه ها بايستي داريا رنگ خوبي باشند و به صورت متراكم و همزمان برسند تا برداشت مكانيكي به آساني صورت پذيرد. در جدول زير به تعدادي واريته هاي موجود اشاره مي شود.

كاليبرا : رشد نامحدود، يك گوجه فرنگي جديد با دورة زندگي طولاني، گياه از رشد خوب و قوي و قابليت قرار گرفتن مناسب ميوه ها برخوردار است. وزن متوسط 160 گرم، ميوه ها ترد و داراي رنگي زيبا و يكنواخت و به شكل كروي مايل به بيضي، در تمامي فصول كشت مورد استفاده قرار مي گيرد و با هورمون ها سازگار و عملكرد بالايي دارد.

كنزو : رشد نامحدود، گياه قوي به رنگ سبز تيره از تيپ گياهان باز با برگهاي افقي، ميوه ها سفت و ترد با دورة زندگي طولاني و وزن بين 140ـ150 گرم، ميوه ها به رنگ روشن و كروي شكل مي باشند و براي دوره هاي كشت طولاني مناسب هستند. پاندورا : رشد نامحدود، گياهي قوي با قدرت رويش بالا، نحوة قرار گرفتن ميوه ها مناسب و به طور متوسط 7ـ8 ميوه در هر شاخه، ميوه ها خيلي ترد، گرد (اندكي بيضوي) و شياردار، وزن متوسط 130ـ150 گرم، مناسب براي توليد در گلخانه هاي سرد و گرم Campbell 146 : طول فصل رشد متوسط و رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريومي و تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي و پهن

Campbell 1327 : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Cardinal : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Chico Grande : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد محدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل گلابي شكل

Fantastic : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل كروي

Grand prix V.F : طول فصل رشد متوسط، رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريومي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي پهن

 1. F. 145-22 : زودرس، رشد محدود و مقاوم به پژمردگي فوزايومي و ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك و شكل كروي كشيده

Roma VF : زودرس، رشد نامحدود و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك، گلابي شكل

Wonder Boy : ديررس، رشد نامحدود، رنگ قرمز و شكل كروي پهن و اندازه بزرگ

Moreton Hybrid : زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

اوربانا : رشد نامحدود، پررشد و داراي عملكرد بالا، ميوه داراي طعم و رنگ مناسب

ردكلود : نيمه رشد محدود، داراي عملكرد بالا و اندازة ميوه متوسط

كل جي : رشد محدود و داراي عملكرد بالا، ميوه تخم مرغي شكل و داراي پوستي سخت و سفتي مناسب، مناسب براي انتقال به مناطق دوردست

Colonial : رشد محدود، داراي ميوه اي درشت و جذاب با پوستي صاف و شانه هاي سبزرنگ، داراي سفتي مناسب و قابليت حمل و نقل به مناطق دوردست، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Olympic : رشد محدود، پررشد، داراي عملكرد بالا، ميوه ها صاف، پهن و سفت با طعم مناسب، داراي كيفيت دروني عالي، ميان رس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Husky red : رشد محدود، ميوه به شكل كروي، داراي طعم عالي و سازگار براي كشت در گلدان، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريم، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Sweet cherry : رشد نامحدود، ميوه به شكل كروي و داراي طعم عالي، مقاوم به فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Alex : رشد نامحدود، ميوه كروي شكل و بسيار يكنواخت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 97 روز

Barbara : رشد نامحدود، داراي عملكرد بالا و طعم عالي، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 85 روز

Moudir : رشد نامحدود، داراي اندازه اي مناسب و مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Max : رشد نامحدود، ميوه اندكي پهن و سفت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Nema 512 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري و برداشت مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 8/4 ـ 7/5، عملكرد بسيار بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 105 ـ 112 روز

Hypeel 696 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي و مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5 ـ 5/5، زودرس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 85 ـ 90 روز

Elios : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي، ميوه گلابي شكل و داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5/5 ـ 8/5، بسيار پررشد، داراي عملكرد و سفتي بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماد ريشه، لكه برگ خاكستري و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 68 ـ 75 روز

Rio fuego : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار با برداشت مكانيكي، ميوه داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 2/5 ـ 9/5، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، تعداد روز تا بلوغ: 111 روز

Pirineos : رشد نامحدود، بسيار زودرس، ميوه 3ـ4 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tommy : رشد نامحدود، ميان رس، رسيدن بصورت يكنواخت، ميوه ها 3 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي پرورش گلخانه اي، بدون تركيدگي ميوه، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tropic boy : رشد نامحدود، پررشد، ميوه 6ـ7 حجره اي، داراي 5ـ6 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي و نواحي گرمسيري، مقاوم به فوزاريوم و نماتد ريشه، داراي پوست سخت و عاري از تركيدگي

تغذيه محصول :

نيتروژن نقش بسيار مهمي را در رشد رويشي گياه ايفا مي كند. تركيبي از نيتروژن نيتراته(NO- 3) و نيتروژن آمونيومي (NH+ 4) با نسبت بيشتر NO- 3 در مقايسه با (NH+4) ، معمولاً نتيجة بهتري را به دست مي دهد.

....

66 صفحه

 


دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

دانلود برنامه ماشین حساب به زبان اسمبلی

عنوان:ماشین حساب به زبان اسمبلی و ظاهر گرافیکی

شامل 2 فایل متنی در قالب asm 

به زبان اسمبلی:دو ماشین حساب گرافیکی

قالب بندی asm

شرح مختصر :

این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز EMU8086 استفاده شود.

 

 


دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

دانلود الگوریتم و برنامه هشت وزیر به زبانهای C و ++C

5 فایل متنی شامل:

الگوریتم برنامه هشت وزیر و سورس کد مساله در محیط C

برنامه هشت وزیر به زبان بورلند ++C

برنامه هشت وزیر به زبان C

مساله n وزیر به زبان ++C

برنامه هشت وزیر در محیط ویژوال بیسیک

توضیحات:

مساله هشت وزیر از جمله مسائل جالب و پرمخاطب در طراحی الگوریتم ها میباشد.

۸  مهره وزیر را روی صفحه شطرنج چنان بچینید که نتوانند همدیگه را تهدید کنند.

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند:

وزیر مهره ای از مهره های بازی شطرنجه که می تونه در تمامی 8 جهت هر تعداد خانه – تا زمانی که مهره ای مانع نباشد – حرکت کند و اگه در یکی از این خانه ها مهره حریف قرار داشته باشد تهدیدش کند.

...حل مساله هشت وزیر بصورت الگوریتم و سورس کد در داخل فایل موجود است...

توجه:این پروژه فقط برای یک خریدار قرار داده شده است و پس از دانلود اولین خریدار به صورت خودبخود از فروشگاه حذف خواهد شد.


تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

تاثیر سرما بر درختان میوه

عنوان تحقیق:تاثیر سرما بالای درختان میوه

تعداد صفحات:17 صفحه

بصورت WORD

بافرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

ازآنجاييکه معلوم است نباتات به خصوص ميوه جات وغله جات به نسبت اهميت اقتصادي و حياتي شان درزندگي بشر ارزش به سزاي دارند ونباتات به صورت مستقيم وغير مستقيم مورد استفاده انسان ها قرار ميگيرند که به صورت مستقيم از ميوه ، چوب وغيره استفاده ميشود . وبه صورت غير مستقيم در جلو گيري از آ لودگي هوا تاثيرات شان بالاي اقليم ودرجه حرارت ودر جذب مواد کاربني وتوليد نمودن اوکسيجن هوا نقش اعظمي داشته ميباشند ، بنأ يک حقيقت انکار ناپذيري است که نباتات درحيات بشريت ضامن وتضمين کننده حيات شان است پس بايد انسان تا حد امکان کوشش نمايد که ازنعمت بزرگ الهي استفاده درست نموده ودر حفظ و مراقبت آن تلاش به خرچ دهد تا ازبوجود امدن  عوامل ناگوار محيطي که با عث از بين رفتن شان ميشود محفوظ بمانند .

نبا تات از جمله ميوه جات که داروخانه بدن انسان هاي روي زمين محسوب ميشود . گاهي مورد هجوم عوامل ناگوارطبيعي قرار گرفته واين عامل غير مترقبهء طبيعت است که به شکل عوامل فزيکي عمل نموده وباعث ازبين رفتن محصولات ميشود که از آن جمله ميتوان از سرما هاي که در اثر يک جريان قطبي و عبورآن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد وناگهاني درجه   حرارت وسقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود که موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد. و بعضآ سرما هاي که باعث از بين رفتن ميوه جات منطقه بوده ودر يک محدوده بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند در اثر تشعشع از خود محل به وجود ميآيد که اين نوع سرما ها برخلاف سرما هاي قطبي بوده ودر شبهاي ساکت و آرام بدون ابر و جريان باد، برف وباران ظاهر ميشود . واگر اين سردي در اواخر زمستان ويا در اوايل بهار بروز کند خطرناک بوده و باعث از بين رفتن ميوجات ميشود

براي پيش گيري از سرماي قطبي چاره اي نداريم بجز اينکه باغ ها ي ميوه خود را با شرايط اقليمي  مطا بقت دهيم، اما با سرماي نوع دوم که يک سرماي منطقوي ومحيطي است تا حد جلو گيري و مبارزه نما ييم که از تخريب آن ميوجات خويش را مصِِؤن نگاه کنيم البته ناگفته نبايد گذاشت که تاثير سردي هوا بالاي درختان ميوه يک موضوع بسيار با ارزش در حيات ميوه جات بوده معلومات اندکي را جمع آوري نمودم اميد وارم که مورد پسند شما قرار بگيرد.

شناساي سرما وپيش بيني آن :

تعريف انواع سرما:

  دو نوع سرما ممکن است در هر منطقه بوجود آيد:

 1. سرمایي که دراثر هجوم يک جريان سرد قطبي و عبور آن از منطقه پيش مي آيد که موجب تقليل شديد و ناگهاني درجه حرارت و سقوط ميزان الحراره به چندين درجه تحت صفر ميشود . اين جريان اغلبا توأم با نزولات آسماني بوده و خاصيت کلي آنها اين است که همواره ازيک جاه ديگر به منطقه منتقل ونفوذ ميکنند و محلي نميباشند و بيشتر در دوران خواب درختان در دوره غير فعال ، يعني زمستان بروز ميکنند که درختان ميوه سرد سير تا حد زيادي درمقابل آن مقاومت ودوام دارند. البته به ند رت در بعضي سال ها چنين سرما هاي در اوايل فصل بهار و خزان ديده ميشود و موجب خسارات سنگين باغداران ميگردد.
 2. سرمایي که کاملا منطقه اي بوده و در يک محدوده معين و محيط محدود بدون اينکه هواي سردي از ساير جاها به منطقه نفوذ کند ، دراثر تشعشع در خود محل بوجود ميآيد . اين نوع سرما بر خلاف سرماي اول ، همواره درشب هاي ساکت و آرام بدون ابرو باد و برف وباران ظاهر ميشود ، و اگردر اواخر زمستان يا اوايل بهار بروز کند خطرناک محسوب ميشود .

درمقابل سرماي اول ، که بيشتر درفصل زمستان و گاهي نيز در اوايل بهار به وجود مې آيد ، بشر چاره زيادي نميتواند بکند و بايد سعي کرد ، درختان ومحصولات را باشرايط اقليمي تطبيق داد . ولي باسرماي نوع دوم ميتوان تا حد مبارزه کرد و از گزند آن مصؤن ماند . بدان جهت ابتدا به معرفي وشناسايي سرماي نوع دوم ميپردازيم و سپس از سرماي نوع اول بحث خواهيم کرد.

با توجه به اينکه بروز سرماي تصادفي دربهار ويا خزان بيشتر از حد اقل درجه حرارت درزمستان ، محدوده رشد وتوليد درختان ميوه سرد سير را محدود ميکند ، بايد به اهميت اين قبيل سرما ها توجه بيشتر داشت . مناطق زيادي را ميتوان پيداکرد که علي الرغم داشتن کليه شرايط مساعد ، تنها به علت بروز مکرر هواي سرد بهاري که شگوفه و ميوه هاي جوان را در يک شب از بين ميبرد کشت وپرورش پاره اي ميوجات به صورت تجارتي در سطح بزرگ در آن نقاط ميسر نبوده است . اين محدوديت بيشتر درمورد آن دسته از درختان ميوه است که دربهار زود تر ازساير انواع ، شگوفه ميکنند ، مثل بادام و زرد آلو وتا حد شفتالو ،اين هواي نامساعد که مانع پرورش اين قبيل درختان است ممکن است دريک منطقه به طور گسترده وجود نداشته باشد و يا امکان دارد دريک ناحيه اي که کشت وپرورش اين درختان کاملا مؤفقيت آميز و بي خطر است مکان هاي باشد  که به علت شرايط خاص توپوگرافي (پستي وبلندي سطح زمين ) و اقليمي ، بالاخص درمعرض سرماهاي بهاري ديرس يا خزاني زود رس قرار گيرند ونتوان درين نقاط به پرورش اين محصولات بدون ريسک اقدام کرد . بنابر اين نبايد آب وهواي منطقه را خود تصور کرد که در تمام نقاط ميتو ا ن فلان محصول را کشت کرد و يا با لعکس نبايد بخاطر بروز يک سرماي منطقوي غير عادي درمناطق که عملاً سالم بوده و باغهاي چندين ساله از درختان مورد نظر سالها به خوبي وبي خطر درآنجا رشد کرده اند ، از کشت و پرورش درختان ميوه مناسب آن منطقه صرف نظرنمود .

سرماي زود رس خزاني کمتر موجب محدوديت کشت ميوجات سردسير ميشود . اين موضوع براي محصولات مثل انگور و انواع توت بعضي سالها ودربعضي نقاط ممکن است ايجاد محدوديت بکند . بايد دانست که در دنيا کمتر جاي را ميتوان پيدا کرد که به طوراثتثنايي همواره مصؤن از هواي نامساعد بود ه  و محصولات آنها درطول سالها هيچ وقت در اثر عوامل طبيعي صدمه نديده باشند . بنا براين از ين حيث زياد نا اميد شد ودر حد ممکن با کمک گرفتن ازدانش وعلم امروزي و شناخت کامل از محيط با دقت به پرورش انواع ميوه جات به صورت موفقيت آميز نايل آمد .

شناساي انواع يخبندان بوسيله دهقانان:

تعيين انواع يخبندان هم براي برنامه ريز وهم براي دهقان اهميت به سزاي دارد زيرا روش هاي معمول حفاظت گياهان در پاره از مواقع آنقدر سريع و نا گهاني اتفاق مي افتد که با هيچ معياري نميتوان اين آفت درجه حرارت محيط را تعين نمود.

براي يک برنامه ريز لازم است که انواع يخبندان هاي را که در يک منطقه بوجود مې ايد بشناسد تا در پلان خود که براي کشت محصول، در آن منطقه در نظردارد مؤفق بوده بتواند به موقع وسايل حفاظت از سرما و يخبندانهاي اتفاقي را پيشبيني و با قبول عوامل خطر مانند يخبندان هاي جبهه اي اقدام به زراعت نمايد.

همان طوريکه دهقان بايد با تشخيص نوع يخبندان در شب هاي سرد وخطران بتواند روشهاي حفاظت از سرما را به کار گرفته و از خسارت آن جلوگيري ميکند.

...

 


تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تحقیق کامل در مورد میوه عناب

تعداد صفحات:35 صفحه

عنوان ارائه:بررسی کامل گیاه عناب

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش در ورد

                         ::لینک دانلود پایین توضیحات::

مشخصات تيره عناب Rhamnaceae

ََََگياهان تيره عناب به صورت درخت يا درختچه هاي غالبا خاردار و به ندرت علفي مي‌باشند . در بين آنها انواعي با ساقه بالا رونده نيز يافت ميشود . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بيشتر در اروپا و نواحي استوايي مي رويند . از اختصاصات آنها اين است كه برگهاي  ساده ، غالبا متناوب و گلهاي منظم ، نرماده يا بر دو نوع نر و ماده ، پلي گام – دوپايه و يا يك پايه دارند ، كاسه گل آنها مركب از 4 تقسيم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل 4 يا 5 گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است . پرچم هاي آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد يا كم و بيش متصل به كاسه گل و غالبا داراي سه خانه مي باشد ، ميوه آنها به صور مختلف خشك شكوفا يا نا شكوفا و يا گوشت دار و به صورت شفت و محتوي يك يا چند دانه است . عده زيادي از گياهان به علت دارا بودن گلوكوزيد هاي آنترا كينونيك ، داراي مصارف  دارويي مهم هستند . غالبا آنها داراي دستگاه ترشحي مواد موسيلاژ و صمغ مي باشند كه از سلولهاي منفرد و عريض يا مجتمع و فراهم و يا كيسه هاي ترشحي تشكيل مي يابند اين سلولها و كيسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشيم دسته هاي آوندي اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنين در برون بر ميوه ها ديده مي شوند. پوست عده زيادي از گياهان اين تيره Ramnus ها ، شامل تركيبات گلوكوزيدي در همي است كه قابليت توليد امودين Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلي آنها مربوط به وجود اين مواد مي‌باشد.به علاوه گلوكوزيد مولد مواد رنگي نيز در آنها محقق گرديده است . از اين نظر بايد گفت كه در اين گياهان ، ماده قابل هيدروليز و مولد گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك به نام رامناتيكوزيد rhamnarticoside  و همچنين يك ماده گلوكوزيدي ديگري با تركيب شيميايي در هم به نام رامنيكوزيد rhamnicoside كه مولد ماده رنگي است يافت مي گردد . نمونه هاي دارويي متعددي در اين تيره وجود دارند كه عده اي از آنها در نواحي مختلف كشورمان ميرويند . ارزش دارويي انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك anthraquinonique است كه اثر مسهلي و ياملين دارند . در بين آنها نمونه هايي با ميوه خوراكي مانند درخت عناب Zizyphus jujube و يا انواع دارويي مانند Ziziphus.spina-christi و يا انواع زينتي زيبا نيز يافت مي‌شود .(6)

 

 

 

عناب

 

به فارسي عناب و در كتب مختلف فارسي و طب سنتي با نام هاي عناب ، تبرخون ، شيلانه ، سيلانه ، شيلانك و در گيلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجي ، عناب آغاجي ، سيب كوهي ، سنجد جيلان شناخته مي شود .

 

به فرانسوي ميوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگليسي Jujube tree وchinese date گويند .

 

گياهي است از خانواده Rhamnaceae

 

نام علمي آن Zizyphus jujube mill

 

مترادف آن Zizyphus  vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert  مي باشد.

 

 گونه Z.vulgaris  درراي دو واريته مي باشد

مشخصات گياه شناسی :

 

عناب درختي است كوتاه ، بلندي آن 2  تا 8 متر كه گاهي تا 12 متر هم مي رسد و بسيار مقاوم به خشكي مي باشد . واريته اي از آن تيغ دار و واريته اي از آن بدون تيغ مي باشد . برگهاي آن زيبا ، كوچك ، بي كرك ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوري است در دو طرف هر دمبرگ در روي هر ساقه ، زايده هايي به شكل خارهاي محكم و تيزي ميرويد ، سپس چوبي شده و به طور دائمي در روي شاخه ها باقي مي ماند . گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هايي كوچك در كنار برگها دارد ، داراي 5 گلبرگ ريز ، جدا و 5 پرچم و مادگي دو برچه اي است.

ميوه اش كه عناب ناميده مي شود به صورت شفت  به رنگ مايل به قرمز ، شفاف           (پس از رسيدن) به بزرگي يك زيتون و خوراكي است بوي آن ضعيف و طعمش لعابي و كمي شيرين و مطبوع است .  ميوه واريته وحشي و تيغ دار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه بي تيغ اهلي آن كمي قايض و  ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارويي استفاده مي شود. حدود 40 نوع ازجنس Zizyphus  وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده و داراي 24 كروموزوم مي باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره هستندو بعد به رنگ قرمز تيره تبديل مي شوند . هسته ميوه عناب سخت واستخواني مي باشد. به ميوه خشك عناب، خرماي چيني(chinese date) نيز مي گويند. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها كه سبز روشن است به ويژه هنگامي كه ميوه اش مي رسد چشم انداز بسيار زيبايي دارد

تركيب شيميايي عناب

عناب داراي لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئيني و 4% مواد قندي و مقدار زيادي ويتامين c و املاح ميباشد در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد . روغن آن داراي اولئيك اسيد و لينولئيك اسيد ، پالمتيك اسيد و فيتوسترول است .

در گزارش ديگري آمده است كه در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود 69 ميليگرم ويتامين c وجود دارد . عصاره آبي چوب آن داراي يك ماده متبلور به نام اسيد زيزيفيك ( ac. Zizyphiqe ) ويك تانن بنام اسيد زيزيفوتانيكac.zizyphotanniqur)) است . اين تانن در ميوه عناب نيز مشخص شده است . عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ ، اسيد ماليك و اسيد سيتريك مي باشد .(6و9و5)

 

 خواص دارويي عناب

عناب به عنوان يك گياه دارويي و با خواص غذايي بالا به صورت تازه و خشك مصرف مي شود. شي جگن دانشمند چيني در قرن شانزده ميلادي در كتاب داروهاي گياهي ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارويي داشته و در كشورهاي شرق آسيا از ميوه ، بذر ، برگ ، پوست و ريشه آن براي معالجه بيماري ها از جمله كاهش تب استفاده مي شده است .

در هند : از ميوه عناب به عنوان داروي لعاب دار و نرم كننده سينه و خون ريزي استفاده مي شود و براي تصفيه خون و كمك به هاضمه تجويز مي شود . جوشانده ريشه درخت عناب را براي كاهش تب به كار مي برند و گرد ريشه خشك آن را روي زخم ها و جراحت ها ي كهنه مي ريزند ، التيام بخش است . پوست درخت عناب دارويي براي قطع اسهال است .

دركره : از هسته آن به عنوان خواب آور و مخدر استفاده مي شود .

در چين : از ميوه عناب و مغز هسته آن استفاده دارويي مي شود و نيز از برگ ، پوست ، چوب وريشه آن نيز در مواردي استفاده مي شود . در اين كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسموميت هاي حاصله در اثر اكونيت و ژانسيانا ( هر دو از گياهان خيلي سمي هستند ) به كار مي رود.(4)

عناب اثر و طعم داروهاي محرك را كاهش مي دهد . با اين توضيح هر وقت از نظر دارويي لازم باشد كه از گياه اكونيت و  ژانسيانا خورد بهتر است كه توام با عناب خورده شود زيرا اثر سمي و تحريكي آنها را حتي در حد مجاز مقدار مصرف مي كاهد و باعث مي شود كه آثار مفيد دو داروي فوق بدون خطر در بدن منعكس شود.

عناب به عنوان داروي آرام كننده اعصاب و مقوي عمومي ، مقوي معده آرام بخش، ملين ، ضد سرفه و مدر به كار مي رو د . بي خوابي را از بين مي برد و خواب آور است . عرق شبانه را قطع مي كند و براي ضعف عمومي و به طور كلي احساس خستگي و ضعف شديد بسيار نافع است .از برگ ، ريشه و پوست درخت عناب براي قطع بعضي از انواع تب ، تسريع رشد موي سر و تهيه مايع شستشوي چشم استفاده مي شود . عناب خون را تصفيه مي كند و مولد خون صالح است يعني از داروهاي خون ساز مي باشد . التهاب ، تشنگي ، حدت خون ، درد كليه ، كبد و مثانه را تسكين مي دهد . ماليدن آن به تنهايي يا با هسته آن التهاب و ورم گرم چشم را تسكين مي دهد . آشاميدن آب خيس كرده آن يا دم كرده آن مخلوط با عرق كاسني يا سكنجبين براي تسحين حدت صفرا و خون مفيد است . مقدار خوراك ميوه عناب تا پنجاه عدد است .

جوشانده مخلوط عناب ، انجير، خرما و كشمش به عنوان داروي مفيد براي درمان بيماري هاي سينه ، در طب عوام استفاده به عمل مي آيد . مصرف عناب هيچ گونه تحريكي در دستگاه هضم ايجاد نمي كند از اين جهت براي اشخاصي كه دستگاه  هضم حساس دارند مناسب است .عناب نارس و سبز بي مزه و  گس و لعاب دار است و قابل خوردن نمي باشد زيرا سنگين و خيلي دير هضم است به همين علت خيلي سفارش شده كه قبل از رسيدن مصرف نشود . علاوه بر خاصيت خنكي ماده اي در عناب است كه خلط آور بوده و براي درمان سرفه از قديم مصرف مي شده است . در مداواي بيماري سينه كبد ، مثانه ،و رفع التهاب نافع است .جوشانده عناب بلغم را دفع مي كند و براي سينه درد و سوزش گلو مفيد است . گرفتگي صدا را از بين مي برد ، خون را صاف مي كند و براي شش ها و كمر درد مفيد است . اگر زياد بخورند دير هضم است و مصلح آن مويز و شكر است .10 تا 15 دانه عناب خشك يا تازه براي خوراك در چند روز مداوا كافي است . براي درمان كلسترول خون ، كوبيده عناب خشك كه يك شب در آب سرد خيس بخورد و صبح ناشتا آن را بخورند براي شستشوي كليه مفيد است . برگ درخت عناب خاصيت شويندگي دارد اگر كمي برگ تازه در كف دست ها له شود با آب توليد كف مي كند و به جاي صابون مي توان از آن استفاده كرد. عناب را با هسته مي سايند ، گرد به دست آمده زخم روده را مداوا مي كند . از محل شكستگي شاخه درخت عناب يا ترك هايي كه به علتي روي تنه پيدا مي شود شيره درخت  به صورت صمغ ترشح مي شود اين صمغ  همرا ه با كمي سركه براي تقويت عمومي بدن مفيد است.چوب درخت عناب داراي تانن فراوان است و اثر قابض دارد و در مداواي اسهال مفيد است .

- عناب به دليل داشتن لعاب فراوان نرم كننده سينه است .

- ملين است اگر آن را با آب و شير بجوشانيم بهتر است .

- ادرار را زياد مي كند.

- عناب آرام كننده عصاب است .

- خون را تميز مي كند .

- ضد سرفه است .

- جوشانده پوست درخت عناب داروي ضد اسهال است .

- آسم و تنگي نفس را برطرف مي كند .

-رشد موي سر را زياد مي كند .

- براي بر طرف شدن  ورم چشم ، عناب را به چشم بماليد .

- حافظه را تقويت مي كند .

- هرگاه كه احساس غمگيني كرده و گريه مي كنيد يك فنجان دم كرده عناب لبخند را به لبهاي شما مي آورد.

- براي درمان سرطان آب عناب را با كاهو بخوريد .

- و بالاخره جوشانده برگ عناب را براي رفع گلو درد و خونريزي لثه ها غرغره مي كنند و اگر آن را به صورت موضعي بماليد درد مفاصل را برطرف مي كند.(6و9و1)

شربت عناب:

عناب رسيده به صورت تازه و خشك قابل مصرف است . از آن شربت عناب نيز مي سازند كه در پزشكي استفاده مي شود . 800 گرم عناب خشك را در 4 ليتر آب مي جوشانند تا بپزد سپس عناب ها را له مي كنند مايع به دست آمده صاف كرده و 3 كيلو شكر در آن مي ريزد و دوباره كمي مي جوشانند ، شربت عناب به دست مي آيد . هنگام نياز نيم استكان از اين شربت را در يك ليوان آب خنك حل مي كنند و مي آشامند تمام خواص دارويي عناب در اين شربت موجود مي باشد .

و....


تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تحقیق باغبانی در مورد گلخانه

تعداد صفحات:14 صفحه

بصورت WORD با فرمت:DOC

قابل ویرایش با ورد

                 ::لینک دانلود پایین توضیحات::

 • تعریف گلخانه

گلخانه یاGreen house به فضای محدودی اطلاق میشود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.گلخانهها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می شوند.گلخانههای ثابت، به گلخانههایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

 • محل احداث گلخانه

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه های متصل به هم معمولاً هزینه های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می کنند. گلخانه های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می کنند. این گلخانه ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه های فوق العاده ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می تواند در هراندازه ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه ای که می توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸.۴ متر مربع ). گلخانه های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند .

مسائلی که باید برای احداث گلخانه در نظر داشت عبارتند از:

دسترسی به راههای حمل و نقل که با احداث هر چه نزدیکتر به راههای اصلی این مشکل به حداقل می رسد .

نوع سوخت مصرفی در گلخانه؛در مناطقی که امکان دسترسی به گاز طبیعی وجود دارد می توان با کاربرد این سوخت ارزان هزینه ها را به مقدار زیادی در تولید فصل سرما کاهش داد .

دسترسی به منابع آب با کیفیت و کمیت مناسب .

اثرات محیطی؛ جایی که دائماً دارای آب و هوای نامساعد ، بارانهای شدید ، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سربه فلک کشیده می باشد مناسب احداث گلخانه نیست . شدت نور یکی از عوامل تعیین کننده محسوب می گردد .

نوع محصولی که در برنامه تولید قرارمی گیرد . با توجه به اینکه گرایشها به سمت تولید اختصاصی محصولات است و دستور کار تولید پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می گردد قبل از احداث ، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید . در نظر داشتن قوانین مربوط به زمین محدوده های شهری و احداث و بهره برداری از گلخانه ها و ....

محل احداث بایستی حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن ، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود .

 • جهت گلخانه ها

اسکلت گلخانه سایه ایجاد می کند و با توجه به زاویه تابش این سایه ها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان می تواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد .موقعیت گلخانه باید به صورتی باشد که بیشترین مقدار نور را دریافت نماید. اولین انتخاب برای موقعیت گلخانه به صورت نمای جنوبی یا جنوب شرقی می باشد. نور تمام روز بهترین شرایط را برای گیاه فراهم می کند. البته نور تابیده شده ازجانب شرق، به هنگام صبح، برای گیاهان کافی می باشد. نور صبح بیشترین مطلوبیت را داراست، زیرا که به گیاهان اجازه داده می شود که فرایند تولید غذا را زودتر آغاز نمایند.واین موضوع منجر به حداکثر رشد می شود. بالطبع انتخابهای بعدی، نمای جنوب غربی و نمای غربی می باشد؛ چرا که دریافت نور دیرتر صورت می گیرد. نمای شمالی کمترین مطلوبیت را دارد و فقط برای گیاهانی که نور کمی احتیاج دارند مناسب می باشد .

و...

14 صفحه قابل ویرایش بصورت WORD

 


تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

تحقیق کامل درمورد گوجه فرنگی و کشت آن

66 صفحه بصورت ورد

قابل ویرایش

بصورت WORD و با فرمت DOC

ارقام :

انتخاب رقم براي كشت در يك منطقة بخصوص از اهميت زيادر برخوردار است. برخي ارقام گوجه فرنگي تحت شرايط مشخصي بطور استثنايي خوب عمل مي نمايند در حاليكه در شرايط ديگر بي ارزش مي باشند. بنابراين استفاده از ارقامي كه خوبي آنها به اثبات رسيده است و آزمايش ارقام جديدي و انتخاب مناسبترين آنها روش مناسبي به نظر مي رسد.

به عنوان يك قاعدة كلي، ميوه هايي كه براي ارسال به مناطق دوردست پرورش داده مي شوند بايستي صاف، گوشت دارو داراي اندازة متوسط، رنگ مناسب و سفتي كافي باشند تا در طي حمل و نقل آسيب نبينند. در پرورش ميوه ها براي فرآوري، ميوه ها بايستي داريا رنگ خوبي باشند و به صورت متراكم و همزمان برسند تا برداشت مكانيكي به آساني صورت پذيرد. در جدول زير به تعدادي واريته هاي موجود اشاره مي شود.

كاليبرا : رشد نامحدود، يك گوجه فرنگي جديد با دورة زندگي طولاني، گياه از رشد خوب و قوي و قابليت قرار گرفتن مناسب ميوه ها برخوردار است. وزن متوسط 160 گرم، ميوه ها ترد و داراي رنگي زيبا و يكنواخت و به شكل كروي مايل به بيضي، در تمامي فصول كشت مورد استفاده قرار مي گيرد و با هورمون ها سازگار و عملكرد بالايي دارد.

كنزو : رشد نامحدود، گياه قوي به رنگ سبز تيره از تيپ گياهان باز با برگهاي افقي، ميوه ها سفت و ترد با دورة زندگي طولاني و وزن بين 140ـ150 گرم، ميوه ها به رنگ روشن و كروي شكل مي باشند و براي دوره هاي كشت طولاني مناسب هستند. پاندورا : رشد نامحدود، گياهي قوي با قدرت رويش بالا، نحوة قرار گرفتن ميوه ها مناسب و به طور متوسط 7ـ8 ميوه در هر شاخه، ميوه ها خيلي ترد، گرد (اندكي بيضوي) و شياردار، وزن متوسط 130ـ150 گرم، مناسب براي توليد در گلخانه هاي سرد و گرم Campbell 146 : طول فصل رشد متوسط و رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريومي و تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي و پهن

Campbell 1327 : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Cardinal : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، مقاوم به تركيدگي، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

Chico Grande : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد محدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل گلابي شكل

Fantastic : طول فصل رشد متوسط، زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه بزرگ، شكل كروي

Grand prix V.F : طول فصل رشد متوسط، رشد محدود، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريومي، رنگ قرمز، اندازه بزرگ و شكل كروي پهن

 1. F. 145-22 : زودرس، رشد محدود و مقاوم به پژمردگي فوزايومي و ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك و شكل كروي كشيده

Roma VF : زودرس، رشد نامحدود و مقاوم به پژمردگي فوزاريومي ورتيسيليومي، رنگ قرمز، اندازه كوچك، گلابي شكل

Wonder Boy : ديررس، رشد نامحدود، رنگ قرمز و شكل كروي پهن و اندازه بزرگ

Moreton Hybrid : زودرس، رشد نامحدود، رنگ قرمز، اندازه متوسط، شكل كروي پهن

اوربانا : رشد نامحدود، پررشد و داراي عملكرد بالا، ميوه داراي طعم و رنگ مناسب

ردكلود : نيمه رشد محدود، داراي عملكرد بالا و اندازة ميوه متوسط

كل جي : رشد محدود و داراي عملكرد بالا، ميوه تخم مرغي شكل و داراي پوستي سخت و سفتي مناسب، مناسب براي انتقال به مناطق دوردست

Colonial : رشد محدود، داراي ميوه اي درشت و جذاب با پوستي صاف و شانه هاي سبزرنگ، داراي سفتي مناسب و قابليت حمل و نقل به مناطق دوردست، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Olympic : رشد محدود، پررشد، داراي عملكرد بالا، ميوه ها صاف، پهن و سفت با طعم مناسب، داراي كيفيت دروني عالي، ميان رس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 76 روز

Husky red : رشد محدود، ميوه به شكل كروي، داراي طعم عالي و سازگار براي كشت در گلدان، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريم، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Sweet cherry : رشد نامحدود، ميوه به شكل كروي و داراي طعم عالي، مقاوم به فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 68 روز

Alex : رشد نامحدود، ميوه كروي شكل و بسيار يكنواخت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 97 روز

Barbara : رشد نامحدود، داراي عملكرد بالا و طعم عالي، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 85 روز

Moudir : رشد نامحدود، داراي اندازه اي مناسب و مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Max : رشد نامحدود، ميوه اندكي پهن و سفت، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و ويروس موزائيك توتون، تعداد روز تا بلوغ: 90 روز

Nema 512 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري و برداشت مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 8/4 ـ 7/5، عملكرد بسيار بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماتد ريشه و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 105 ـ 112 روز

Hypeel 696 : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي و مكانيكي، داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5 ـ 5/5، زودرس، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي، فوزاريوم و لكه برگ خاكستري، تعداد روز تا بلوغ: 85 ـ 90 روز

Elios : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار براي برداشت دستي، ميوه گلابي شكل و داراي ويسكوزيتة نسبي متوسط و بريكس 5/5 ـ 8/5، بسيار پررشد، داراي عملكرد و سفتي بالا، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، نماد ريشه، لكه برگ خاكستري و لكه باكتريايي، تعداد روز تا بلوغ: 68 ـ 75 روز

Rio fuego : رشد محدود، مناسب براي فرآوري، سازگار با برداشت مكانيكي، ميوه داراي ويسكوزيتة نسبي بالا و بريكس 2/5 ـ 9/5، مقاوم به پژمردگي ورتيسيليومي و فوزاريوم، تعداد روز تا بلوغ: 111 روز

Pirineos : رشد نامحدود، بسيار زودرس، ميوه 3ـ4 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tommy : رشد نامحدود، ميان رس، رسيدن بصورت يكنواخت، ميوه ها 3 حجره اي، داراي 8 ـ 10 ميوه در هر خوشه، مناسب براي پرورش گلخانه اي، بدون تركيدگي ميوه، مقاوم به فوزاريوم و كلادوسپوريوم

Tropic boy : رشد نامحدود، پررشد، ميوه 6ـ7 حجره اي، داراي 5ـ6 ميوه در هر خوشه، مناسب براي كشت گلخانه اي و نواحي گرمسيري، مقاوم به فوزاريوم و نماتد ريشه، داراي پوست سخت و عاري از تركيدگي

تغذيه محصول :

نيتروژن نقش بسيار مهمي را در رشد رويشي گياه ايفا مي كند. تركيبي از نيتروژن نيتراته(NO- 3) و نيتروژن آمونيومي (NH+ 4) با نسبت بيشتر NO- 3 در مقايسه با (NH+4) ، معمولاً نتيجة بهتري را به دست مي دهد.

....

66 صفحه

 


دانلود نمونه قرارداد مضاربه

دانلود نمونه قرارداد مضاربه

دانلود نمونه قرارداد مضاربه

فرمت فایل:ورد

WORD

5 صفحه

قرارداد مضاربه(بازرگانی داخلی)

طرفین قرارداد،متعهدین،شروط قرارداد

و...


دانلود نمونه قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد جعاله

فرمت ورد

WORD

صفحه:2

طرف اول قرارداد،طرف دوم قرارداد

مورد جعاله

مدت قرارداد

حق الجعاله و....